พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
1825
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24738
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000936
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ฐานวีโร
เพียลือ
52)
ปภาโส
ดอนโพธิ์
53)
สิริปญโญ
ใหม่ชลประทาน
54)
ขนฺติวโร
โพธิ์ศรี
55)
อินทฺโชติ
รัตนวนาราม
56)
สิริปญโญ
เจริญศรีสมพร
57)
อหึสโก
กุมภประดิษฐ์
58)
อาสโภ
พระยืน
59)
วิริยนนฺโท
มงคลศรีนา
60)
จนฺทโสภโณ
เกาะแก้ว
61)
สุภทฺโท
ลำดวน
62)
อธิปญฺโญ
ตะเคียนทองเทพนิมิต
63)
ขนฺติธโร
ศรีอุดมพร
64)
สุมงฺคโล
พานพร้าว
65)
ฐิตญาโณ
ป่าโพธิปัญญาราม
66)
ธนปาโล
ศรีบัวบาน
67)
เขมจาโร
จำปาทอง
68)
ภทฺทนํคโล
เทพนิตวิทยราม
69)
ธมฺมทินโน
โชคอำนวยพร
70)
อิทฺธิเตโช
ตาดเงิน
71)
หิตวิชฺโช
เทพนิตวิทยราม
72)
ฐิตสีโล
อุทุมพร
73)
ปญญาวชิโร
ห้วยหินลาด
74)
ถาวโร
ป่าคอกม้า
75)
ธมฺมวโร
ศิลาเขตอุดม
76)
มหาปรกฺกโม
พระธาตุบังพวน
77)
บุตรนนท์
นาฬิกวนาวาส
78)
ปภงฺกโร
สระแก้ว
79)
อินฺทวีโร
โพธิ์ศรีสว่าง
80)
สิริวณฺโณ
เจริญชัย
81)
อนุตโร
ป่าหนองบุญเพียง
82)
นนฺทวิริโย
บ้านผาตั้ง
83)
อติโสภโณ
โพธิ์อารามหลวง
84)
ยสินฺธโธ
วารีศรีสะอาด
85)
ปิยสำโล
-
86)
วิสุทฺโธ
ศรีชมภูองค์ตื้อ
87)
ญาณเมธี
จำปาทอง
88)
มหาวีโร
เฝ้าไร่วนาราม
89)
ติกฺขปญฺโญ
จอมมณี
90)
รตนวณฺโณ
โพธิ์รุกขาราม
91)
สุจิตฺโต
โพธิสมภาร
92)
โกวิโท
สิริขันธ์
93)
รตนโชโต
ธาตุดำ
94)
ฉนฺทสีโล
เหล่าสินชัย
95)
โฆสกิตฺติโก
ศรีชมภูองค์ตื้อ
96)
เตชปญฺโญ
โพธิสมภาร
97)
จิตตฺชญโญ
โคกสว่าง
98)
เทวสิริ
บ่อน้ำสถิตย์
99)
ปภสฺสโร
จอมมณี
100)
กนฺตสีโล
สันติธรรม
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4