พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
980
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12682
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988880
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ปภสฺสโร
วัดเกาะแก้วขวัญเมือง
102)
สุชาโต
วัดศิลาราชฎร์
103)
ชยวฑฺญโน
วัดศรีษะเกษ
104)
กิตฺติพโล
วัดบ้านบอน
105)
ธมฺมวโร
วัดศรีชมชื่น
106)
ปสนฺโน
วัดอุดมมหาวัน
107)
ปญฺญาคโม
วัดสมสะอาด
108)
กตปุญโญ
วัดสมุหนาค
109)
ปญฺญาภาโค
วัดจันทรังษีวนาราม
110)
อาภสฺสโร
วัดป่าโพธิปัญญาราม
111)
ลตฺติโก
วัดชุมแพ
112)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีบุญญาติการาม
113)
ขนฺติโก
วัดศิริมงคลชัยราม
114)
พุทฺธปญฺโญ
วัดโพนทองพัฒนา
115)
กนฺตธมฺโม
วัดบ้านผาตั้ง
116)
ปภาโส
วัดโพนงาม
117)
อติธมฺโม
วัดสระวังทอง
118)
อคฺคธมฺโม
วัดพิเศษสังฆาลัย
119)
ยสินฺธโร
วัดสุภกิจเจริญ
120)
จารุวณฺโณ
วัดป่าเทพนิมิต
121)
ฐิตสํวโร
วัดสิริมหากัจจายมน์
122)
กฺติธมฺโม
วัดชัยราม
123)
สิริจนฺโท
วัดพุทธวงศ์วราราม
124)
ปญฺญาปสุโต
วัดโพธิ์ชัยพฤษ์
125)
ชุตินฺธโร
วัดโพธิ์ศรี
126)
ธีรวโส
วัดป่านามกุล
127)
มหามงฺคํโล
วัดพระธาตุบังพวน
128)
ธุตมโล
วัดนิเวศคชสาร
129)
สีลเตโช
วัดสุขสว่าง
130)
ฐานวโร
วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
131)
นนฺทรกฺโข
วัดบ้านผาตั้ง
132)
ธีรปญฺโญ
วัดกุดหมื่นสวน
133)
ปภงฺกโร
วัดโพธิ์ศรีอนงดาราม
134)
อิสิญาโณ
วัดดงวัฒนา
135)
โกวิโท
วัดป่าบ่อน้ำใส
136)
กิตฺติเมธี
วัดยอดแก้ว
137)
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
138)
คงฺคสุวณฺโณ
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
139)
เตชธมฺโม
วัดป่าธรรมสามัคคี
140)
กนฺตสีโล
วัดป่าธรรมสามัคคี
141)
จนฺทวํโส
วัดหนองวัวชุม
142)
ติขปปญฺโญ
วัดนาฬิกวนาวาส
143)
ถาวโร
วัดศิริมงคลชัยราม
144)
สิริเทวปุตฺโต
วัดโพนงาม
145)
ถาวโร
วัดดอนพวนภัครธรรมวาส
146)
จินฺตามโย
วัดพระไชยเชษฐาธิราช
147)
คุณวํโส
วัดโนนพระแก้ว
148)
กนฺตสาโร
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
149)
ปภากโร
วัดศรีสะอาดโพธาราม
150)
สิริธมฺโม
วัดศรีบัวบาง
197 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4