พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
785
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20267
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066771
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ฐานวโร
วัดเจริญสุขราษฎร์บำรุง
102)
ธมฺมจาโร
วัดดอนท่าม่วง
103)
สนฺตจิตโต
วัดศรีชมชื่น
104)
ธมมชโย
วัดศรีเทพเลิงสด
105)
อภินนโท
วัดมีชัยวนาราม
106)
กลฺยาณคุโต
วัดศรีชมชื่น
107)
กิตฺติยตโต
วัดโพธิ์ชัย
108)
ฉนฺทธมโม
วัดโพนงาม
109)
สิริภทฺโท
วัดป่าดาวเรือง
110)
เขมปญฺโญ
วัดโพธิ์ชัยพฤกษ์
111)
จิตฺมโน
วัดลำดวน
112)
กตปุญโญ
วัดสมุหนาค
113)
เมธาวี
วัดจอมแก้ว
114)
ขนฺติธโร
วัดคำแค
115)
ขนฺติวโร
วัดคีรีสามัคคีธรรม
116)
ปญฺญาภาโค
วัดจันทรังษีวนาราม
117)
อาภสฺสโร
วัดป่าโพธิปัญญาราม
118)
ชินวโร
วัดมีชัยวนาราม
119)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดศรีบุญญาติการาม
120)
ขนฺติโก
วัดศิริมงคลชัยราม
121)
กิตติวาที
วัดศรีชมภูองค์ตื้อ
122)
ปภากโร
วัดบ้านโนนฤาษี
123)
ติสาดณ
วัดพระประดิษฐ์
124)
เทวสิริ
วัดบ่อน้ำสถิตย์
125)
สิทธิญาโณ
วัดสิริมงคล
126)
ยสินฺธโร
วัดสุภกิจเจริญ
127)
สุขิโต
วัดจอมแก้ว
128)
โชติโย
วัดสามัคคีชัย
129)
ฐิตสํวโร
วัดสิริมหากัจจายมน์
130)
ปุญญคโม
วัดบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ
131)
ชุตินฺธโร
วัดหนองวัวชุม
132)
นิตินโย
วัดนิเวศศรสาร
133)
สีลเตโช
วัดตอหมุน
134)
สุภาจาโร
วัดลำดวน
135)
มหิทฺธิโก
วัดป่าดอนพระ
136)
จิรเมธี
วัดป่าโพธิปัญญาราม
137)
ธีรปญฺโญ
วัดเจริญศรี
138)
ธนฺตสฺโภ
วัดป่าสะไย
139)
เตชธมฺโม
วัดธาตุดำ
140)
เตชปุญโญ
วัดภิรมอาราม
141)
ฐานิสฺสโร
วัดศรีบัวบาน
142)
โกวิโท
วัดป่าบ่อน้ำใส
143)
คงฺคสุวณฺโณ
วัดนาคประดิษฐ์มีชัย
144)
สจฺจญาโณ
วัดป่าวิเวกอุปถัมภ์
145)
ธนปาโล
วัดดอนหมี
146)
จนฺทวํโส
วัดหนองวัวชุม
147)
ถาวโร
วัดศิริมงคลชัยราม
148)
รกฺขิตจิตโต
วัดโคกสว่าง
149)
สนฺตจิตฺโต
วัดโนนพระแก้ว
150)
วราวุโธ
วัดสำดวน
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4