พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
1567
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26315
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002513
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
จรณธมโม
บ้านบอนทุ่ง
152)
อคฺคธมฺโม
พุทธวนาราม
153)
ยตินฺธดณ
เฝ้าไร่วนาราม
154)
ปภสฺสโร
สามัคคีธรรมราม
155)
คุณวํโส
โนนพระแก้ว
156)
เตชฺธมฺโม
ท่าคกเรือ
157)
ธมฺมจารี
ธาตุชัยศรี
158)
กนฺตสาโร
ท่าลี่ศรีสะอาด
159)
ปภากโร
ศรีโพธาราม
160)
สิริธมฺโม
ศรีบัวบาง
161)
สิริวณฺโณ
เขตอุดม
162)
ธมฺมวิริโย
สิทธิธรรมาราม
163)
โสภณปญโญ
โนนสวรรค์
164)
วณณคุตโต
หนองคอน
165)
วชิรญาโณ
นิคมสามัคคี
166)
รตนโชโต
ทรงธรรม
167)
กนฺตสีโล
ประชากร
168)
อคฺคปญฺโญ
ทุ่งสว่าง
169)
รตนโชโต
โพธิ์ชัย
170)
วรปญฺโญ
ยอดแก้ว
171)
อุตฺตโม
ราษฎร์ดำริ
172)
ญาณวโร
โพนคำ
173)
ฐานธมฺโม
สพานทอง
174)
อิสฺสโร
จอมทอง
175)
ฐานธมฺโม
มณีโคตร
176)
ธมฺมวโร
สุภกิจเจริญ
177)
ฐิตสิริ
ราชสิงขร
178)
สนฺตจิตฺโต
อุดมมหาวัน
179)
จนฺทโชโต
โพธิสมภาร
180)
สิริสกฺโท
ป่านาขาม
181)
ธมมชโร
ปัจจันบุรี
182)
สวณุโณ
เฝ้าไร่วนาราม
183)
ฉนฺทโก
เปงจานเหนือ
184)
ปญฺญาวชิโร
โพธิ์ศรีวราราม
185)
ติสรโณ
ห้วยหินลาด
186)
ชุติมนฺโต
นวติตถาราม
187)
ญาณฉนฺโท
จันทรังษีวนาราม
188)
พงษ์ชัยแสงเวช
หัวค่านด่านศรีสุข
189)
เตชธมฺโม
ไทย
190)
สิริจนฺโท
เขตนิมิต
191)
จนฺทภาโส
จันทราวาส
192)
สญฺญโต
มงคลศรีนา
193)
ปภาโต
อรัญญบรรพต
194)
ปภากโร
ธาตุดำ
195)
วรธมฺโม
โชคอำนวยพร
196)
กตปุญโญ
ภิรมยาราม
197)
จนฺทสาโร
อรัญญา
198)
ขนฺติพโล
ชัยมงคล
199)
กนฺตจาโร
ตาหมู
200)
วณฺณวุฑฺโฒ
ท่าลี่ศรีสะอาด
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4