พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
34
วันนี้
837
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28787
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075291
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
จรณธมโม
วัดบ้านบอนทุ่ง
152)
อคฺคธมฺโม
วัดพุทธวนาราม
153)
ยตินฺธดณ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
154)
ปภสฺสโร
วัดสามัคคีธรรมราม
155)
คุณวํโส
วัดโนนพระแก้ว
156)
เตชฺธมฺโม
วัดท่าคกเรือ
157)
ธมฺมจารี
วัดธาตุชัยศรี
158)
กนฺตสาโร
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
159)
ปภากโร
วัดศรีโพธาราม
160)
สิริธมฺโม
วัดศรีบัวบาง
161)
สิริวณฺโณ
วัดเขตอุดม
162)
ธมฺมวิริโย
วัดสิทธิธรรมาราม
163)
โสภณปญโญ
วัดโนนสวรรค์
164)
วณณคุตโต
วัดหนองคอน
165)
วชิรญาโณ
วัดนิคมสามัคคี
166)
รตนโชโต
วัดทรงธรรม
167)
กนฺตสีโล
วัดประชากร
168)
อคฺคปญฺโญ
วัดทุ่งสว่าง
169)
รตนโชโต
วัดโพธิ์ชัย
170)
วรปญฺโญ
วัดยอดแก้ว
171)
อุตฺตโม
วัดราษฎร์ดำริ
172)
ญาณวโร
วัดโพนคำ
173)
ฐานธมฺโม
วัดสพานทอง
174)
อิสฺสโร
วัดจอมทอง
175)
ฐานธมฺโม
วัดมณีโคตร
176)
ธมฺมวโร
วัดสุภกิจเจริญ
177)
ฐิตสิริ
วัดราชสิงขร
178)
สนฺตจิตฺโต
วัดอุดมมหาวัน
179)
จนฺทโชโต
วัดโพธิสมภาร
180)
สิริสกฺโท
วัดป่านาขาม
181)
ธมมชโร
วัดปัจจันบุรี
182)
สวณุโณ
วัดเฝ้าไร่วนาราม
183)
ฉนฺทโก
วัดเปงจานเหนือ
184)
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ศรีวราราม
185)
ติสรโณ
วัดห้วยหินลาด
186)
ชุติมนฺโต
วัดนวติตถาราม
187)
ญาณฉนฺโท
วัดจันทรังษีวนาราม
188)
พงษ์ชัยแสงเวช
วัดหัวค่านด่านศรีสุข
189)
เตชธมฺโม
วัดไทย
190)
สิริจนฺโท
วัดเขตนิมิต
191)
จนฺทภาโส
วัดจันทราวาส
192)
สญฺญโต
วัดมงคลศรีนา
193)
ปภาโต
วัดอรัญญบรรพต
194)
ปภากโร
วัดธาตุดำ
195)
วรธมฺโม
วัดโชคอำนวยพร
196)
กตปุญโญ
วัดภิรมยาราม
197)
จนฺทสาโร
วัดอรัญญา
198)
ขนฺติพโล
วัดชัยมงคล
199)
กนฺตจาโร
วัดตาหมู
200)
วณฺณวุฑฺโฒ
วัดท่าลี่ศรีสะอาด
200 รายการ / 4 หน้า
1
2
3
4