พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
1569
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26317
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002515
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สีลสมฺปนฺโน
สงครามประดิษฐ์
52)
ขนฺติธโร
ศรีสุมณฑารักษ์
53)
อคฺคธมฺโม
อรัญญวิเวก
54)
วีรปญโญ
มงคลสามัคคีธรรม
55)
เขมจิตฺโต
อรัญญาณี
56)
กนฺตธมฺโม
ทรายทอง
57)
สิริธมฺโม
เซกาเจติยาราม
58)
รตนญาโณ
โชติรสธรรมากร
59)
จกฺกธมฺโม
ศรีเมืองธรรมคุณ
60)
ธมฺมธโร
สำราญธรรมคุณ
61)
นรินฺโท
โนนสวรรค์
62)
ฐิตญาโณ
สว่างมีชัย
63)
กลยาโณ
อรัญญวิเวก
64)
อมโร
ป่าเจริญพร
65)
ฉนฺทธมฺโม
โชติรสธรรมากร
66)
ปญญาวุฑโฒ
โชติรสธรรมากร
67)
สญฺญมจิตฺโต
โพธิ์ชัยศรี
68)
จนฺทโสภโณ
ศรีอุบล
69)
สุชาโต
ศิลาราชฎร์
70)
โชติกโร
โชติรสธรรมากร
71)
อภินนฺโท
สุทธาวาส
72)
สติสมฺปนฺโน
ภูมิบาลวัฒนา
73)
กิจจสาโร
ศรีพัฒนา
74)
จิตปุญโญ
ธรรมาธิปไตย
75)
ฐิตธมฺโม
ศรีพัฒนา
76)
อคฺคปญโญ
ศรีจันทน์มคุณ
77)
ธมโมตโร
โนนสวรรค์
78)
ปภาโส
โพธิ์ชัย
79)
ธมฺมทินฺโน
ราษฎร์บำรุง
80)
ศรีพันดฮฯ
ศรีอุบล
81)
ธมฺมธีโณ
สังฆธรรมาราม
82)
ปญญาธโร
ศิริมงคลวนาราม
83)
ถิรญาโณ
ท่ากกแดงใต้
84)
มาลยฺโย
บ้านชุมสามัคคี
85)
ติกฺขวีโร
ศรีพนา
86)
โอภาโส
สว่างระดาราม
87)
อินฺทสโร
ศรีธาตุ
88)
จตฺตมโล
พรนิยมวนาราม
89)
ฐิตปสาโท
ศิริมโนธรรม
90)
อธิจิตฺโต
ป่าดอนแก้ว
91)
ปญฺญาวชิโร
สโมธานนิคม
92)
วรธมโม
โชติรสธรรมกร
93)
ฐิตญาโร
ราษฏร์บูรณะ
94)
สุเมโธ
มหาพุทธมวลชน
95)
ปุญญาทีโป
ท่ากกแดงใต้
96)
ธนภทฺโท
ศรีบุญเรือง
97)
ติสฺสเทโว
ศรีสุวรรณาราม
98)
ติกขปัญโญ
ท่ากกแดงใต้
99)
อุฎฐาโน
สระบัว
100)
วรธมฺโม
โนนสวรรค์
130 รายการ / 3 หน้า
1
2
3