พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
94
วันนี้
1118
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24031
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000229
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ขนฺติธโร
ป่าดอนแก้ว
102)
สีลปุณฺโณ
ศรีสรรเพชร
103)
อิทฺธิเตโช
ศรีนารีมาวาส
104)
อธิจิตโต
ท่ากกแดงใต้
105)
ชุตินฺธโร
มหาวัน
106)
ธมฺมเตโช
ศรีสุวรรณาราม
107)
กตธมฺโม
ป่าจันทอง
108)
ฉนฺทโก
ป่าสมพรธรรมทาน
109)
เตชปญ
สิงหราชนิคม
110)
สีลเตโช
สว่างวารี
111)
กตปุญฺโญ
โพนสว่าง
112)
ปญฺญาธโร
ปิ่นแก้วอัมไพรวัลย์
113)
อินฺทวีโร
บ้านดอนก่อ
114)
ธมฺมทินฺโน
แสงสว่างภูมิ
115)
อภินนฺโท
เทพนิมิตบังบด
116)
มหาวิริโย
เสรีไทยธรรมทาน
117)
เทวสโร
เจริญสังวรบำรุงราษฎร์
118)
นิรนฺตโร
โพธิ์ชัยศรี
119)
ธมฺมธโร
บ้านโนนสวรรค์
120)
สีลเตโช
ศรีสุพลวนาราม
121)
ปญฺญาสาโร
สว่างมีชัย
122)
ธมฺมสาโร
ราษฎร์บูรณะ
123)
จารุธมฺโม
ประชาสมัคคีธรรม
124)
อานนฺโท
นาสะแบง
125)
จนทวณฺโณ
ศรีสว่าง
126)
สิริจนฺโท
ศรีธาตุ
127)
ชาคโร
ป่าแสงจันทร์
128)
กลฺยาณธมฺโม
สโมธานนิคม
129)
อาภสฺสโร
สังหารินทราราม
130)
สุทธมฺโม
อรัญญานี
130 รายการ / 3 หน้า
1
2
3