พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
71
วันนี้
1570
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26318
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002516
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
651)
อจลธมฺโม
สนวนวารีพัฒนาราม
652)
จนฺทูปโม
ป่าปัญญานวมงคล
653)
สจฺจญาโณ
เอี่ยมไพบูล์
654)
มหาวชิรปญฺโญ
ศรีจันทร์
655)
ธนปญฺโญ
เขมาภิรมณ์
656)
อินทโชโต
ศีลขันธาราม
657)
กมฺมสุทฺโธ
โพธิ์ขุมดิน
658)
กนฺตธมฺโม
มัชฌิมาวาส
659)
จนฺทปชฺโชโต
ตระคลองโพธิ์
660)
ฐิตวโร
โพธิ์สง่า
661)
ฐานิสฺสโร
นาง้อง
662)
โฆสธมฺโม
ราษฎร์บำรุง
663)
โชติธมฺโม
เวฬุวัน
664)
สุพฺพโต
ศิริชัยมงคล
665)
สมตฺโถ
ชัยมงคล
666)
กนฺตสีโล
ท่าเกษมสามัคคี
667)
เขมธมฺโม
สว่างอารมณ์
668)
ปญฺญาธโร
โนนทอง
669)
นีลวณฺโณ
ไทยบำรุง
670)
สิริปญฺโญ
อิสาณ
671)
อนุตฺตโร
สุนทราวาส
672)
อานนฺโท
สว่างทุ่งมน
673)
วรสทฺโธ
อัมพวัน
674)
สุนฺทโร
ป่าประชาบำรุง
675)
เทวธมฺโม
บูรพาราม
676)
ปญฺญาคโม
ศรีบวร
677)
สญฺญโต
ทุ่งสว่าง
678)
รตนญาโณ
สว่างโนนรัง
679)
สิริปญฺโญ
โพธิ์ชัย
680)
สุภทฺโท
ทุ่งโป่ง
681)
กิตฺติญาณเมธี
หนองแวง พระอารามหลวง
682)
ปิยสีโล
สระแก้ว
683)
อนุตฺตโร
ศิริชัยโย
684)
สารธมฺโม
จอมศรีมุนี
685)
พุทฺธวิริโย
เฉลียงทอง
686)
สมจิตฺโต
ศรีนวล
687)
สุจิตฺโต
มงคลศรีสวนกวาง
688)
สิริธมฺโม
สามัคคี
689)
สํวโร
สว่างน้ำใส
690)
จนฺทนาโม
ป่านันทิกวัน
691)
สารธมฺโม
เกษามคม
692)
ฉนฺทกาโม
ชัยมงคล
693)
อคฺคจิตฺโต
สุทธาวาส
694)
สทฺธาธิโก
สุมังคลาราม
695)
เตชปญฺโญ
บ้านเทพรักษา
696)
โชติญาโณ
สันติสุขวนาราม
697)
สิริภทฺโท
ศรีนวล
698)
ถิรญาโณ
ทรงศิลา
699)
กิตฺติภทฺโท
โนนศิลา
700)
กิตฺติคุโณ
จอมศรี
785 รายการ / 16 หน้า
11
12
13
14
15
16