พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
57
วันนี้
430
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11061
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987259
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
-
วัดท่าเรียบ
52)
สจฺจญาโณ
วัดศรีประทุม
53)
จนฺทโชโต
วัดชัยศรี
54)
วชิรปญฺโญ
วัดสว่างอรุณ
55)
จนฺทธมฺโม
วัดศรีนวล
56)
สุจิตฺโต
วัดบูรพาภิรมยาราม
57)
สุเมโธ
วัดจันทรประสิทธิ์
58)
วรญาโณ
วัดพรหมประสิทธิ์
59)
ญาณวีโร
วัดชลประทาน
60)
ธมฺมปสิทฺธิ
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
61)
กิจฺจกาโร
วัดกลาง
62)
ฐานธมฺโม
วัดสวรรค์
63)
เตชวโร
วัดนายมวนาราม
64)
ชยธมฺโม
วัดศิริมงคล
65)
อาภสฺสโร
วัดอินทราวาส
66)
ปิยสีโล
วัดโพธิ์กลาง
67)
นนฺทสาโร
วัดวิจารณ์สว่างโสภา
68)
ฐานสมฺปณฺโน
วัดอิสาณคำบอน
69)
ญาณเมธี
วัดศีรนวล
70)
สุวิโร
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
71)
เตชธมฺโม
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
72)
ปญฺญาทีโป
วัดศรีโนนเรือง
73)
-
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
74)
ปคุณฺณธมฺโม
วัดป่าวิมุตติธรรม
75)
รณญฺชโย
วัดบริบูรณ์
76)
สิริวณฺโณ
วัดมงคลหลวง
77)
โกสโล
วัดสว่างแสงจันทร์
78)
สติสมฺปนฺโน
วัดโพธิ์ศรี
79)
จกฺกธมฺโม
วัดไทรทอง
80)
รตนโชโต
วัดหนองตูม
81)
สุขถาวโร
วัดโพธิ์ศรี
82)
วชิรญาโณ
วัดท่าเดื่อ
83)
ชุติวโร
วัดศรีบุญเรือง
84)
สจฺจญาโณ
วัดสว่างอรุณ
85)
อภิปุญโญ
วัดธาตุกุดกว้าง
86)
ญาณสํวโร
วัดศรีมณีธรรม
87)
วาทสทฺโท
วัดศรีนวล
88)
อุทโย
วัดธาตุ(พระอารามหลวง)
89)
อริยวํโส
วัดแสงอรุณเจริญธรรม
90)
กตสาโร
วัดโชติการาม
91)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรี
92)
อิสฺสรธมฺโม
วัดแก้วสว่าง
93)
จนฺทวํโส
วัดโพธาราม
94)
ญาณวีโร
วัดท่าเดื่อ
95)
ปภสฺสโร
วัดป่าดอกคุด
96)
อิทฺธิพโล
วัดป่าปัญญานวมงคล
97)
กนฺตสีโล
วัดโพธิ์ศิริโสภณ
98)
จารุธมฺโม
วัดนาฬิการาม
99)
โฆสกธมฺโม
วัดป่าสามัคคีธรรม
100)
อนามโย
วัดท่ากระบือ
684 รายการ / 14 หน้า
1
2
3
4
5