พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1132
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17183
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993381
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สุนฺทโร
วัดโนนศรีเรือง
102)
อิสฺสรธมฺโม
วัดศรีสว่าง
103)
อานนฺโท
วัดกุมภศรีวิลัย
104)
อาภากโร
วัดโนนสูง
105)
อธิวโร
วัดทุ่งสว่าง
106)
อินฺทโสภโณ
วัดศรีชมชื่น
107)
ปริญฺญาโณ
วัดไตรประสิทธิ์
108)
พลญาโณ
วัดศิริธรรมิกาวาส
109)
อรุโณ
วัดพิชัยพัฒนาราม
110)
โชติญาโณ
วัดสันติสุขวนาราม
111)
ญาณธโร
วัดท่าพระหงษ์เทศประดิษฐ์
112)
เขมนนฺโท
วัดสีลาขันธ์
113)
อภิวฑฺฒโน
วัดศิริธรรมิกาวาส
114)
อาภสฺสโร
วัดป่าสันติวนาราม
115)
อุปสโม
วัดประสิทธิ์ธรรมสาร
116)
สิริภทฺโท
วัดหายโศก
117)
กนฺตธมฺโม
วัดจอมมณี
118)
ธมฺมวิริโย
วัดธาตุกุดกว้าง
119)
อภิปุณฺโณ
วัดป่าวิมุตติธรรม
120)
กมฺมสุทฺโธ
วัดโพธิ์ขุมดิน
121)
ขนฺติธมฺโม
วัดบูรณะประชาวาส
122)
ฉนฺทธมฺโม
วัดโพธาราม
123)
ปริชาโน
วัดศิริพัฒนาธรรมาวาส
124)
คุณวีโร
วัดแจ้ง
125)
ธนปญฺโญ
วัดทองหลาง
126)
อคฺคธมฺโม
วัดสุทธาวาส
127)
ฐิตธมฺโม
วัดสิมมาราม
128)
สินฺธโร
วัดสระแก้ว
129)
ถาวโร
วัดสามัคคี
130)
สิริปญฺโญ
วัดอิสาณ
131)
โชติธมฺโม
วัดเวฬุวัน
132)
ทีปธมฺโม
วัดโนนรัง
133)
ธีรวํโส
วัดจันทร์การาม
134)
ปภสฺสโร
วัดชัยสวาสดิ์
135)
กตสาโร
วัดกิโลเมตรสิบหก
136)
กิตฺติสาโร
วัดศรีจันทร์
137)
ขนฺติธมฺโม
วัดฤาษี
138)
วชิรญาโณ
วัดโนนสูง
139)
สุภทฺโท
วัดทุ่งโป่ง
140)
อาจารธมฺโม
วัดสีลาวาสน์
141)
ปญฺญาปโชโต
วัดสำโรงวราราม
142)
โอภาโส
วัดเกาะแก้ว
143)
จนฺทิโก
วัดศรีประชาสรรค์
144)
ปญฺญาวุฑโฒ
วัดโพธิ์ชัย
145)
สีลสํวโร
วัดป่าสามัคคีธรรม
146)
คฺมภีรธมฺโม
วัดท่าประชุม
147)
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งสว่าง
148)
กลฺยาณธมฺโม
วัดศรีบุญเรือง
149)
กนฺตสีโล
วัดสว่างน้ำใส
150)
ฉนฺทกาโม
วัดชัยมงคล
684 รายการ / 14 หน้า
1
2
3
4
5
6