พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
58
วันนี้
1681
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21552
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997750
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
โชติวํโส
วัดทรายบึงสำราญ
152)
กตปุญฺโญ
วัดประดู่ทอง
153)
ฐานธมฺโม
วัดเวียงแก้ว
154)
โกวิโท
วัดโนนสูง
155)
ธมฺมโชโต
วัดหัวหิน
156)
อภินนฺโท
วัดสวาท
157)
ปภสฺสโร
วัดศรีไพรวรรณ
158)
โชติปญฺโญ
วัดศิริชัย
159)
อุตฺตมจิตฺโต
วัดอัมพวัน
160)
ฐิตสทฺโธ
วัดโพธิ์ทอง
161)
ยุตฺติธโร
วัดเทพสุวรรณ
162)
จารุธมฺโม
วัดโพธิ์ชัย
163)
อภิวฑฺฒนธมฺโม
วัดจอมศรี
164)
อติสาโร
วัดปทุมวัน
165)
เตชปญฺโญ
วัดปทุมวัน
166)
อริญฺชโย
วัดศรีสุภาวนาราม
167)
กตคุโณ
วัดนิเวศน์วิทยาราม
168)
อคฺคปญฺโญ
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
169)
ธมฺมปาโล
วัดจอมศรีวปรีชาธรรม
170)
สุวณฺโณ
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
171)
วิสุทฺธญาโณ
วัดศรีจันทร์
172)
สุภกิจฺโจ
วัดคำสมบูรณ์
173)
สุตธมฺโม
วัดท่าประชุม
174)
รตนโชโต
วัดอัมพวนาราม
175)
ถาวโร
วัดทุ่งโป่ง
176)
กตปญฺโญ
วัดอุทุมพร
177)
สิริจนฺโท
วัดโพนทอง
178)
สุรพโล
วัดจอมศรีวนาราม
179)
จกฺกธมฺโม
วัดไทรทอง
180)
สุเมโธ
วัดหนองแวง(พระอารามหลวง)
181)
สุชาคโร
วัดไทรทอง
182)
สุภทฺโท
วัดพังคียาราม
183)
ธนิสฺสโร
วัดเทพปูรณาราม
184)
-
วัดหนองตูม
185)
กนฺตธมฺโม
วัดท่าโพธิ์
186)
ยสินฺธโร
วัดนทีศิลาราม
187)
กนฺตสีโล
วัดกานจนาราม
188)
ฐานิสฺสโร
วัดป่าพรหมประชานิมิต
189)
สุขุมาโล
วัดสระแก้ว
190)
ปริสุทฺโธ
วัดโพธิ์ตาก
191)
วชิรญาโณ
วัดหนองตูม
192)
ธมฺมเตโช
วัดสว่างโนนงาม
193)
อโสโก
วัดยางใย
194)
ธมฺมปสิทฺธิเมธี
วัดโพธิ์ทอง
195)
สุมโน
วัดอัมพวัน
196)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดทรัพย์สมบูรณ์
197)
ปญฺญาวชิโร
วัดสระทอง
198)
ยโสธโร
วัดสว่างวนาราม
199)
สิริปญฺโญ
วัดธาตุ (พระอารามหลวง)
200)
จิรสุโภ
วัดเกาะสะอาด
684 รายการ / 14 หน้า
1
2
3
4
5
6
7