พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
38
วันนี้
1023
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11231
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023416
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
451)
เมธิโก
วัดสว่างนาวี
452)
จกฺกวโร
วัดสุนทรธรรมาราม
453)
ตปสีโล
วัดหนองเรือ
454)
สุวณฺโณ
วัดสว่างอารมณ์สุข
455)
เตชปญฺโญ
วัดโพนสูง
456)
จกฺกวโร
วัดสุวรรณาราม
457)
สุขกาโม
วัดราษฎร์อุดม
458)
คุณากโร
วัดบุปผาราม
459)
กนฺตสีโล
วัดศรีพินีวัณ
460)
จนฺทวาโร
วัดสำราญบ้านหนองส้าว
461)
จนฺทสาโร
วัดราษฎร์บำรุง
462)
อติพโล
วัดบ้านหนองแวง
463)
ธีรวโร
วัดโสธาราม
464)
จนฺทสีโล
วัดศิลาพัฒนาภูมิ
465)
จารุวณฺโณ
วัดขุมเงิน
466)
สีลเตโช
วัดอินทร์อุทิศ
467)
เลขธมฺโม
วัดสว่างโหรา
468)
จนฺทปญฺโญ
วัดรังตาลสามัคคี
469)
อิสฺสรธมฺโม
วัดโคกฮัง
470)
กมโล
วัดท่าสะแบง
471)
รตนปญฺโญ
วัดทุ่งสว่างอารมณ์
472)
อุตฺตโม
วัดศรีอริยวงศ์
473)
จตฺตมโร
วัดสว่างสระทอง
474)
ปสนฺโน
วัดชีโนวาทดำรง
475)
ถาวโร
วัดเวฬุวัน
476)
วชิรญาโณ
วัดอินทราราม
477)
กิตติญาโณ
วัดเสลภูมิวนาราม
478)
จรณธมฺโม
วัดหนองไผ่
479)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
480)
มหาวีโร
วัดศรีสว่างอารมณ์
481)
สุเมโธ
วัดสันติวิหาร
481 รายการ / 10 หน้า
7
8
9
10