พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
536
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19040
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995238
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สุทฺธาโภ
วัดสระทอง
52)
จนฺทูปโม
วัดท่าวารี
53)
อคฺคธมฺโม
วัดทุ่งสว่างโนนโพธิ์
54)
อมโร
วัดบ้านเหล่าขาม
55)
อิทฺธิธโร
วัดบ้านผำใหญ่
56)
พุทฺธญาโณ
วัดสามขา(ชัยมงคล)
57)
จารุวณฺโณ
วัดบูรพาภิราม
58)
อินฺทวีโร
วัดบูรพาภิราม
59)
อนุชาโน
วัดอัมพวนาราม
60)
ปสนฺโน
วัดป่าเมตตาธรรม
61)
นรินฺโท
วัดสำราญนิวาส
62)
กตธมฺโม
วัดสังข์ทอง
63)
ขนฺติโก
วัดบ้านโพนสะอาด
64)
กิตฺติธโร
วัดโพธิ์ชัย
65)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
66)
ชาคโร
วัดเขวาทุ่ง
67)
สุเมโธ
วัดทุ่งสว่างดำรงธรรม
68)
กวิโร
วัดโนนจำปาพุทธาราม
69)
สุเมธโส
วัดธัญญาวาส
70)
จกฺกธมฺโม
วัดป่าดอนแคน
71)
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
72)
นิสฺสโภ
วัดท่ายางชุมน้ำเงิน
73)
ภูริทตฺโต
วัดเลิงท่าสว่าง
74)
เตชธมฺโม
วัดบึงตาลสามัคคี
75)
วิมโล
วัดม่วงคำวนาราม
76)
อคฺควณฺโณ
วัดบ้านเหล่าขาม
77)
ยสฺสโร
วัดหนองเปลือย
78)
รุจิธมฺโม
วัดสารวนาราม
79)
ธีรภทฺโท
วัดอัมไพรวัลย์
80)
จตฺตมโล
วัดทรายเขาทอง
81)
ญาณพทฺโธ
วัดสุคันธาวาส(ขุนเทหนองสิม)
82)
จนฺทปญฺโญ
วัดรังตาลสามัคคี
83)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดราษฎร์บูรณะ
84)
จารุธมฺโม
วัดโนนสิงห์ทอง
85)
จกฺกวโร
วัดค่ายเสรี
86)
สุตินฺธโร
วัดโคกศรี
87)
ธีรปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีพุทธิคุณ
88)
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
89)
เทวธมฺโม
วัดบุปผาราม
90)
กตปุญฺโญ
วัดเหล่าเรือสามัคคีธรรม
91)
ธมฺมปาโล
วัดบ้านดงบัง
92)
เตชปญฺโญ
วัดโพธิ์ศรีทอง
93)
ติกฺขวีโร
วัดบ้านหว่าน
94)
วชิรธมฺโม
วัดบ้านแสนสี
95)
ปญฺญาวโร
วัดบูรพาราม
96)
ปญฺญาทีโป
วัดไผ่สีทอง
97)
อุตฺตโม
วัดป่าดอนแคน
98)
สนฺตจิตฺโต
วัดวารีอุดม
99)
ฆรมุตฺโต
วัดป่าหนองสิม
100)
ปุณฺณญาโณ
วัดธงชัยโพธาราม
421 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5