พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
82
วันนี้
1224
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19675
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100169
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
อชิวโร
วัดสว่างอารมณ์
52)
กนฺตสีโล
วัดธาตุ
53)
อตฺตสาโร
วัดบ้านไก่ป่า
54)
อานฺนโท
วัดขันตินิวาส
55)
เขมจาโร
วัดขันตินิวาส
56)
อานนฺโท
วัดประชารังสวรรค์
57)
สุทฺธาโภ
วัดสระทอง
58)
อคฺคธมโม
วัดอรุณราษฎร์วราราม
59)
ปญญาวชิโร
วัดหนองมะเขือ
60)
จารุธมฺโม
วัดสามัคคีราษฎร์
61)
เตชปญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
62)
อตฺถพโล
วัดดอนเกลือ
63)
โชติธมฺโม
วัดสุคันธาราม
64)
สุเมโธ
วัดโนนสวรรค์
65)
มหากาโล
วัดโพนหิน
66)
อภโย
วัดเหล่าสวนมอน
67)
อภินนฺโท
วัดโคกฮัง
68)
โอภากโร
วัดสระเกษ
69)
อภิญาโณ
วัดตรีคาม
70)
สมจิตฺโต
วัดศรีมาลัย
71)
อุปกาโร
วัดสำราญสามัคคี
72)
กตธมฺโม
วัดสังข์ทอง
73)
ขนฺติโก
วัดบ้านโพนสะอาด
74)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองมะเขือ
75)
ชาคโร
วัดเขวาทุ่ง
76)
กิจฺจสาโร
วัดหนองฝ้ายน้ำ
77)
ธมฺมวโร
วัดแสงทุ่งพุทธาราม
78)
สุเมธโส
วัดธัญญาวาส
79)
เตชปญฺโญ
วัดราษฎร์ศรัทธาคูน
80)
ฐานวโร
วัดสว่างอารมณ์
81)
ภูริทตฺโต
วัดเลิงท่าสว่าง
82)
วิมโล
วัดม่วงคำวนาราม
83)
กิตฺติธโร
วัดอัมพวัน
84)
ยสฺสโร
วัดหนองเปลือย
85)
อคฺควณฺโณ
วัดบ้านเหล่าขาม
86)
รุจิธมฺโม
วัดสารวนาราม
87)
คุณากโร
วัดน้ำใส
88)
ปญฺญาวโร
วัดศรีจอมทอง
89)
อินฺทวีโร
วัดสระจันทร์
90)
จารุธมฺโม
วัดสาวแห
91)
สุตินฺธโร
วัดชานุวรรณ
92)
อรุโณ
วัดเทพนิมิตวนาราม
93)
ปภสฺสโร
วัดหนองบั่ว
94)
เตชปญฺโญ
วัดสระโนน
95)
มหาวีโร
วัดโนนสวรรค์
96)
เทวธมฺโม
วัดบุปผาราม
97)
จนฺทธมฺโม
วัดดอนกอกราชฎบำรุง
98)
อคฺคปญฺโญ
วัดสิงคาราม
99)
ญาณพโล
วัดโพธิ์ทองพัฒนาราม
100)
จนฺทสาโร
วัดโพธิ์สว่าง
481 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5