พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
90
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24838
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1001036
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
วิสุทฺโธ
ดอนสังข์วนาราม
102)
ติกฺขวีโร
บ้านหว่าน
103)
ธนิสฺสโร
แก้วดวงดี
104)
ปญฺญาทีโป
ไผ่สีทอง
105)
อภินนฺโท
บุปผาราม
106)
ชาคโร
สว่างพจนาราม
107)
ฆรมุตฺโต
ป่าหนองสิม
108)
เตชวณฺโณ
ปิยะวาส
109)
ปุณฺณญาโณ
ธงชัยโพธาราม
110)
ฐานวีโร
ทุ่งน้อยพัฒนา
111)
มหาลาโภ
เทพชัยมงคล
112)
อธิปญฺโญ
ขี้เหล็ก
113)
อานนฺโท
นนทาประชานิมิตร
114)
อนาลโย
สว่างอรุณ
115)
ปภสฺสโร
แสงอรุณ
116)
ปภสฺสโร
โพนสะอาด
117)
ปฏิภาโณ
เวฬุวนาราม
118)
โชติวํโส
คุยแต้ (สันติธรรมวราราม)
119)
พุทธฺชโย
สระโพธิ์
120)
จารุวณฺโณ
ท่าสว่าง
121)
อนาลโย
โพธิ์ศรีไสล
122)
ถาวโร
ไตรภูมิ
123)
สิริญาโณ
บ้านหนองมะเขือ
124)
โกวิโท
พรหมศรีสว่าง
125)
สุภัทโท
บ้านโนนสูง
126)
อธิปญโญ
หนองม่วง
127)
ปญฺญาวุทฺโฒ
โสงยาง
128)
ติกฺขวีโร
โคกฮัง
129)
ปสนฺโน
เอื่ยมศรัทธา
130)
สุวณฺโณ
ท่าเยี่ยม
131)
อุตฺตโม
ป่าบ้านโนนสว่าง
132)
อุตฺตโร
อัมไพรวัลย์
133)
วชิรญาโณ
เวฬุวัน
134)
จนฺทสาโร
บ้านนาทม
135)
อานันโท
โพนสูง
136)
คุณากโร
ราชสีมา
137)
ปญฺญาวโร
จอมสำราญ
138)
สุทฺธญาโณ
ศรีสุวรรณาราม
139)
สุวฑฺฒโน
บูรพา
140)
ญาณวโร
สุขประดิษฐ์
141)
วชิรญาโณ
บุญราศรี
142)
สิริเตโช
บ้านดู่น้อย
143)
คมฺภีรธมฺโม
โพธิ์ศรีทอง
144)
สุวิชาโน
หนองหญ้าปล้อง
145)
ฐานวโร
ไพรสณฑ์
146)
สุเมธี
โพธิการาม
147)
ฐิตเมธี
โพธิ์กลาง
148)
ปญฺญาธโร
โพธิการาม
149)
ฆรมุตฺโต
โพธิ์ศรีทอง
150)
ถาวโร
ตาลเดี่ยว
481 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6