พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
61
วันนี้
463
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26811
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1003009
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
มนาโป
ศรีบุญเรือง
152)
จนฺทปชฺโชโต
บูรพาภิราม
153)
ปญฺญาทีโป
บ้านน้ำคำ(สระเกตุ)
154)
สุวณฺโณ
ท่าวารี
155)
สิริปญฺโญ
ขันตินิวาส
156)
วรปญฺโญ
บ้านดงบัง
157)
จนฺทสีโล
ป่าบ้านแคน
158)
ปภสฺสโร
ป่าเมตตาธรรม
159)
ปิยธมฺโม
บ้านตลาดไชย
160)
สุจิณโณ
โกศรีกัญญาราม
161)
ธมฺมสาโร
ทุ่งสว่างอารมณ์สุข
162)
คมฺภีรปญฺโญ
วารีอุดม
163)
อุตฺตโม
บูรพา
164)
สิริภทฺโท
สะอาดสมบูรณ์
165)
อานนฺโท
บูรพา
166)
วรธมฺโม
โพธิ์ศรีสว่าง
167)
มงฺคโล
บ้านโพนเงิน
168)
สุธมฺโม
ราษฎร์บำรุง
169)
กลฺยาโณ
โสภณวิหาร
170)
สํวโร
ร้อยเอ็ด
171)
ติขิโณ
ทุ่งสว่างอารมณ์
172)
สงฺวโร
ราษฎร์วิสิสฐ์
173)
สุภกิจฺโจ
ศรีสว่างอารมณ์
174)
อนาลโย
บ้านหนองฟ้า
175)
ถาวโร
สว่างอารมณ์
176)
อธิญาโณ
เขวาทุ่ง
177)
จกฺกวโร
ศิริรังษี
178)
ฐานนิสสโร
สว่างอารมณ์
179)
ชาตปญฺโญ
สว่างอารมณ์
180)
วิสารโท
ไทรทอง
181)
จารุธมฺโม
ศิริรังษี
182)
สุทฺธจิตฺโต
คุ้มดงเมืองจอก
183)
ฐานทตฺโต
หนองผือน้อย
184)
สุทฺธธมฺโม
สว่างอารมณ์
185)
จารุธมฺโม
สุวรรณาราม
186)
วรธมฺโม
บ้านงิ้วงาม
187)
วชิราวุโธ
ปัจจิมบ้านดู่
188)
โฆสวโร
ไทรทอง
189)
ปภาโส
โพธิการาม
190)
อคฺคเตโช
แสงอรุณ
191)
วิสุทฺโธ
โพธิ์ชัยศรี
192)
อภินนฺโท
โพธิ์ศรีศาสดาราม
193)
จารุธมฺโม
ศรีชมภู
194)
เตชปญฺโญ
ดอนชัย
195)
คุณวุฑโฒ
บ้านอ้น
196)
ขนฺติโก
สุทธาวาส
197)
เตชสีโล
บัวขาว
198)
ปภากโร
ป่าหว่านไฟ
199)
วราสโภ
ธาตุสุนทร
200)
อนาลโย
สว่างคงคา
481 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7