พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
74
วันนี้
326
เมื่อวานนี้
1444
เดือนนี้
18862
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1065366
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
สุปภาโส
วัดโพนสูง
202)
อุทคฺโค
วัดศรีสว่างอารมณ์
203)
นินทโร
วัดบึงแคน
204)
ธมฺมธโร
วัดสุทธาราม
205)
ถิรธมฺโม
วัดเอกสัตย์บำรุง
206)
ฉนฺทสุโภ
วัดพุทธาวาส
207)
จิรสุโภ
วัดหนองสระหงส์
208)
ถาวโร
วัดบ้านดอนดู่
209)
วิสุทฺธิสีโล
วัดเวฬุวนาราม
210)
ปภสฺสโร
วัดหนองตาไก้
211)
โชติปญฺโญ
วัดสว่างแสงจันทร์
212)
ชุติปญฺโญ
วัดสว่างอารมณ์
213)
วิจิตฺโต
วัดสระบัว
214)
กตปุญฺโญ
วัดสว่างชัยศรี
215)
ฐานุตฺตโร
วัดโพธิ์ทอง
216)
สุทฺธิจิตฺโต
วัดสระปทุม
217)
อินฺทวํโส
วัดหนองไผ่
218)
ศุภวฑฺฒโน
วัดปฐมแพงศรี
219)
รมณีโย
วัดเหล่าล้อ
220)
ปญฺญาธโร
วัดบ้านเหล่าใหญ่
221)
ติกฺกวโร
วัดสหสามัคคี
222)
สีลวํโส
วัดสระบัว
223)
ภูมิวโร
วัดบูรพาภิรมย์
224)
สนฺตจิตฺโต
วัดสาลาวดี
225)
กิตฺติสาโร
วัดอรัญญิคาม
226)
อุตฺตมสีโล
วัดธรรมจารีนิวาส
227)
พุทธสิริ
วัดหนองแสงทุ่ง
228)
ฐานุตฺตโร
วัดหนองช้าง
229)
จนฺทสีโล
วัดสว่างอารมณ์
230)
วีรยุทฺโธ
วัดนาวาภิมุข
231)
สิริมงฺคโล
วัดโพธิ์ชัย
232)
อนุตฺตโร
วัดบูรพาภิราม
233)
อธิปญฺโญ
วัดสว่างรังษี
234)
วีรธมฺโม
วัดบูรพา
235)
ชินวโร
วัดบูรพาภิราม
236)
วิพโล
วัดเก่าน้อย
237)
กนฺตสีโล
วัดกุดสระน้อย
238)
ญาณธมฺโม
วัดเหล่าใหญ่
239)
ขนฺติพโล
วัดดอนแคน
240)
ฐานจาโร
วัดยางกู่
241)
ญาณวีโร
วัดสว่างโพธิ์ใคร
242)
วชิรญาโณ
วัดบ้านโคกพิลา
243)
สุทฺธิโก
วัดมะเหลื่อม
244)
ธมฺมวโร
วัดเขวาใหญ่
245)
ปญฺญาธโร
วัดบ้านหนองแคน
246)
สุจิตฺโต
วัดเอี่ยมศรัทธา
247)
วิจาโร
วัดบ้านโพนหิน
248)
วิจิตฺโต
วัดศิริพัฒนาราม
249)
สิริวณฺโณ
วัดบุปผาราม
250)
เตชธมฺโม
วัดบ้านขอนแก่นเหนือ
481 รายการ / 10 หน้า
2
3
4
5
6
7
8