พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
534
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
10742
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1022927
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
อธิจิตฺโต
วัดโพนสูง
252)
ปภสฺสโร
วัดโพธิ์สว่าง
253)
อินฺปญฺโญ
วัดสระบัว
254)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองครอง
255)
วราสโย
วัดสว่างอรุณ
256)
ติสฺสวํโส
วัดสวรรคงคา
257)
อคฺคธมฺโม
วัดหนองแคนพัฒนาราม
258)
สุทฺธจิตฺโต
วัดบูรพา
259)
กิตฺติโก
วัดดอนชัย
260)
สนฺตมโน
วัดบ้านหว่าน
261)
อนุตฺโร
วัดไชยทอง
262)
อุทาโน
วัดศรีสว่างอารมณ์
263)
เตชธมฺโม
วัดบ้านเหล่าแถม
264)
ขนฺติธโร
วัดโคกศรี
265)
สิริธมฺโม
วัดราษฎร์ศิริ
266)
สิริภทฺโท
วัดโนนสมบูรณ์
267)
รตนรํสี
วัดบูรพาภิราม
268)
เทวสิริ
วัดสิริมงคล
269)
พุทฺธสโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
270)
ธีรวโร
วัดกลางมิ่งเมือง
271)
ฐิตปุญโญ
วัดบ้านหนองสำราญ
272)
สุขกาโม
วัดชัยมงคลวนาราม
273)
ปิยธมฺโม
วัดบูรพาภิราม
274)
วรชยเมธี
วัดราษฏร์บำรุง
275)
อธิปญฺโญ
วัดบูรพาภิราม
276)
สีลวํโส
วัดอีหลุบ
277)
กลฺยาณกิตฺติ
วัดบูรพาภิราม
278)
วิสุทฺโธ
วัดท่าบ่อ
279)
ปิยภาณี
วัดบูรพาภิราม
280)
ปิยธมฺโม
วัดศรีวราหเขต
281)
ชุติปญฺโญ
วัดเมืองสรวงใหญ่
282)
ติกฺขวีโร
วัดศรีวิลัยพัฒนาราม
283)
ฐิตวฑฺฒโน
วัดรวมไทยเจริญธรรม
284)
โกสโล
วัดหินกอง
285)
มนฺติวฒฺฑโน
วัดสระทอง
286)
ญาณวีโร
วัดท่าบ่อ
287)
ปญฺญารํสี
วัดบูรพาภิราม
288)
สิริโสภโณ
วัดบูรพาภิราม
289)
ปโมทิโต
วัดบ้านประตูชัย
290)
ตนฺติปาโล
วัดบูรพาภิราม
291)
ฐิตสาโร
วัดบ้านโนนเมือง
292)
กตปุญฺโญ
วัดป่าหนองโมงบูรพาราม
293)
อาจารสุโภ
วัดบูรพาภิราม
294)
อจฺจาทโร
วัดบ้านดอกรัก
295)
ฉวิวณฺโณ
วัดสระทอง
296)
ฐิตวํโส
วัดเวฬุวัน
297)
พลญาโณ
วัดบ้านโพนสูง
298)
มณินฺโท
วัดอุบลบรทิพย์
299)
สิริถทฺโท
วัดศรีมงคลพุทธบาท
300)
มนุญโญ
วัดเวฬุวัน
481 รายการ / 10 หน้า
3
4
5
6
7
8
9