พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
88
วันนี้
785
เมื่อวานนี้
946
เดือนนี้
20267
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1066771
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
301)
ปญฺญาสาโร
วัดตะเคียน
302)
ตนฺติปาโล
วัดโพธิ์ศรี
303)
มหาภิณโญ
วัดบ้านหนองครอง
304)
ปริปุณโณ
วัดหนองตาแสง
305)
ญาณวโร
วัดสระแก้วบ้านหนองกุง
306)
ปภาโต
วัดป่าโนนรัง
307)
มหาปญฺโญ
วัดหนองช้าง
308)
ฐานิโย
วัดสว่างอารมณ์
309)
วรวุฑโฒ
วัดโพธิ์ศรีทอง
310)
สมจิตฺโต
วัดพุทธวงศ์
311)
ธมฺมจาโร
วัดโพธิ์สูง
312)
สุธมฺโม
วัดบุรีอีโก่ม
313)
สนฺตจิตฺโต
วัดสันติธรรม
314)
ปญฺญาวโร
วัดสระแคน
315)
จนฺทธมฺโม
วัดกลางเก่า
316)
โสภณจิตฺโต
วัดบ้านพังหาด
317)
ภูริญาโณ
วัดถาวรรังษี
318)
สุจิโต
วัดไทรทอง
319)
ปญฺญาวชิโร
วัดโพธิ์ศรีสว่าง
320)
ปภสฺสโร
วัดคุ้มดงเมืองจอก
321)
เขมิโก
วัดจันทราราม
322)
สิริภทฺโต
วัดบ้านมะอึ
323)
ปภาโส
วัดโกศลรังสฤษฎิ์
324)
วชิรปญฺโญ
วัดธรรมนิเทศ
325)
สุขิโต
วัดผดุงสาตยาราม
326)
สุวโจ
วัดศิริดงเจริญ
327)
วิสุทฺโธ
วัดท่าเยี่ยม
328)
อธิมุตฺโต
วัดโพธิ์กลาง
329)
เตชวฺโต
วัดสระโนน
330)
อนงฺคโณ
วัดราษฎร์สามัคคี
331)
ฉนฺทสาโร
วัดสุทธิธรรมาราม
332)
ทีปธมฺโม
วัดสระกุดน้ำใส
333)
ปภสฺสโร
วัดสระพัง
334)
ปญฺญาธโร
วัดเจริญราษฎร์
335)
สิริวฑฺฒนเมธี
วัดปทุมวนาราม
336)
ญาณวีโร
วัดศรีอริยวงศ์
337)
ปิยธมฺโม
วัดขันตินิวาส
338)
อตฺตทนฺโต
วัดศรีฐาน
339)
ฐิตธฺมฺโม
วัดสามัคคีราษฎ์
340)
ฐิติโก
วัดบ้านดอนแคน
341)
จนฺทสาโร
วัดหนองผือ
342)
สิริปุญฺโญ
วัดไตรนิคม
343)
อธิปญฺโญ
วัดบ้านโพธิ์สัย
344)
อภโย
วัดโนนสูง
345)
ฐานุตฺตโร
วัดไพรสณฑ์
346)
เอกคฺคจิตฺโต
วัดสำราญรมย์
347)
ถานวโร
วัดป่าบูรพาสามัคคีธรรม
348)
โชติปุญโญ
วัดบ้านเหล่า
349)
ขนฺติวโร
วัดสว่างอารมณ์
350)
อภิปุณฺโณ
วัดอรุณสวัสดิ์
481 รายการ / 10 หน้า
4
5
6
7
8
9
10