พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
85
วันนี้
591
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19095
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995293
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
401)
ปญฺญาทีโป
วัดบ้านน้ำคำ(สระเกตุ)
402)
ปญฺญาทีโป
วัดศรีโพธิ์ทอง
403)
อาสโม
วัดศรีมงคล
404)
ฐานทตฺโต
วัดหนองผือน้อย
405)
ภูริปญฺโญ
วัดหนองบัวบาล
406)
อธิปญฺโญ
วัดบ้านโพธิ์สัย
407)
สิริปุญฺโญ
วัดไตรนิคม
408)
อินฺทวํโส
วัดหนองไผ่
409)
จกฺกธมฺโม
วัดหัวช้าง
410)
จารุวณฺโณ
วัดส้มโฮง
411)
อนงฺคโณ
วัดขันตินิวาส
412)
ขนฺติโก
วัดสุนทรนิเวศน์
413)
ขนฺติธโร
วัดสงยาง
414)
กิตฺติญาโณ
วัดศิริแก้วมงคล
415)
กนฺตสาโร
วัดตาลวนาราม
416)
กนฺตธมฺโม
วัดขอนแก่นเหนือ
417)
ปญฺญาวโร
วัดทุ่งรังษี
418)
จรณธมฺโม
วัดหนองบั่ว
419)
กิตฺติโสภโณ
วัดมธุกาวาส
420)
กิตฺติสาโร
วัดบ้านโคกมอน
421)
ปญฺญาธโร
วัดโสภณวิหาร
421 รายการ / 9 หน้า
6
7
8
9