พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
69
วันนี้
262
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23175
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999373
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ธมฺมทีโป
วัดบูรพาคุ้มเก่า
52)
ฐานวโร
วัดท่าพระงาม
53)
จรณธฺมโม
วัดกุดจิก
54)
ปญฺญาทีโป
วัดโพธิสมพร
55)
ปญฺญาวชิโร
วัดดงสวรรค์
56)
ปิยสีโล
วัดวารีนุสรณ์
57)
ยสินฺทโร
วัดตลาดแคร์หัวหนอง
58)
กตธมฺโม
วัดสระบัวบ้านเสา
59)
เตชธมฺโม
วัดนาคูใต้
60)
ธมฺมทินฺโน
วัดบ้านม่วงกุล
61)
ฐิติโก
วัดศรีนวลเจริญ
62)
ตปสีโล
วัดทุ่งสว่างดอนกลาง
63)
สมฺปุณโณ
วัดป่าจันทนศิลาวาน
64)
ญาณาภิรโต
วัดดงสมาง
65)
ถามวโร
วัดสว่างวารีหนองน้อย
66)
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีคำไฮ
67)
ถาวโร
วัดสว่างคงคา
68)
อภโย
วัดป่าวิเวก
69)
อภิปุญโญ
วัดสระทอง
70)
กิตติญาโณ
วัดดงสมบูรณ์
71)
เมตฺติโก
วัดโพธิวรารม
72)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสว่างอุทัย
73)
เตชวณฺโณ
วัดสังคมพัฒนา
74)
ธมฺมรโต
วัดภูปอ
75)
ถาวโร
วัดหัวคูดินประชุมทิศ
76)
ปภสฺสโร
วัดนาตาล
77)
ปภากโร
วัดโพธิ์ศรีสะอาด
78)
ถาณวีโร
วัดสามัคคีพัฒนา
79)
ชินวโร
วัดสวนโคก
80)
ฐิตมโน
วัดสี่แยกสมเด็จ
81)
อุตตฺโร
วัดศรีสะอาดนามน
82)
สุวณฺโณ
วัดโนนหัวเขื่อน
83)
อาตาปโก
วัดนาคูใต้
84)
ญาณวีโร
วัดบูรพาโคกเครือ
85)
วชิโร
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
86)
ภูริโก
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
87)
จนฺทูปโม
วัดนิคมอุดมฤกษ์
88)
ธมฺมวโร
วัดเหนือ
89)
ธิติวฑฺโฒ
วัดสิมนาโก
90)
พุทฺธญาโณ
วัดเจ้าปู่วังทอง
91)
สุขกาโม
วัดศิริสว่างวราราม
92)
กิตฺติเสมฺปนฺโน
วัดสว่างอารีย์
93)
ฐิตเมโธ
วัดท่าช้าง
94)
สาสนภิรโต
วัดสว่างชัยศรีวราราม
95)
รกฺปิตธมฺโม
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
96)
สุจิตฺโต
วัดปทุมคงคาราม
97)
สาธโร
วัดสว่างโพธิ์ชัย
98)
อธิปญโญ
วัดอรุณสว่างวนาราม
99)
สญฺญโม
วัดสว่างอุทัยดอนยูง
100)
สุทสฺสโน
วัดห้วยสีทน
288 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5