พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
83
วันนี้
547
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19051
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995249
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กิตติกโร
วัดเจริญธรรม
102)
ฐานุตตฺโร
วัดกลางอุดมวารี
103)
กตสาโร
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
104)
ตปสีโล
วัดพุทธสถานหลวงปู่ใหญ่
105)
อนุตฺตโร
วัดถ้ำปลา
106)
อธิปญฺโญ
วัดแพงศรีเมือง
107)
ธีรปญฺโญ
วัดบูรพาโคกเครือ
108)
จกฺกวโร
วัดอัมพวันม่วงเฒ่า
109)
เตชวโร
วัดบ้านคำไฮ
110)
รตนวณฺโณ
วัดธงชัยศรีอำนวย
111)
กิตฺติปญฺโญ
วัดสองห้อง
112)
ฐิตธมฺโม
วัดเหนือ
113)
มหาปญฺโญ
วัดบุตรอินทราราม
114)
สิริปญฺโญ
วัดบูรพาราม
115)
ฐิตเมโธ
วัดสี่แยกสมเด็จ
116)
ฐานวโร
วัดกุดปลาค้าว
117)
อคฺคธมฺโม
วัดดอนยูง
118)
ทนฺตาจาโร
วัดสว่างหัวนาคำ
119)
นนฺทโก
วัดมุตรินทราราม
120)
จิตฺตทนฺโต
วัดนาแก้วนิเวศน์
121)
ขนฺติสาโร
วัดสมศรีบูรพา
122)
สุภชโย
วัดชัยมงคล
123)
ปภากโร
วัดสว่างคงคา
124)
สิริวฑฺฒโน
วัดหนองบัว
125)
นราสโภ
วัดโพธิ์พิพัฒนารามสูงเนิน
126)
อิทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
127)
ธมฺมปาโล
วัดโพธิ์ศรียางคำ
128)
จนฺโทภาโส
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
129)
อภิปญฺโญ
วัดสุมังคลาราม
130)
ปัญญาโภ
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
131)
กิตฺติสาโร
วัดสิมนาโก
132)
ทีปธมฺโม
วัดสิทธิไชยาราม
133)
กตปุญฺโญ
วัดชูเถาวัลย์
134)
คุตฺตวณฺโณ
วัดป่าหนองกุงใหญ่
135)
อินทวํโส
วัดสว่างอารีย์
136)
คุตฺตสฺสจฺโจ
วัดเหนือ
137)
ฐานจาโร
วัดสุธรรมาราม
138)
ธานิสฺสโร
วัดเหนือ
139)
อนุตฺตโร
วัดอินทรประทานพร
140)
ปภากโร
วัดสว่างอารมณ์
141)
อนาลโย
วัดโคกล่าม
142)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดโพธิ์ชัยโคกใหญ่
143)
กนฺตธมฺโม
วัดราษฎร์บำรุง
144)
อคฺคธมฺโม
วัดสามัคคีบ้านขาม
145)
ปญฺจญาโณ
วัดประชานิมิตร
146)
สาทโร
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
147)
อคฺคปญฺโญ
วัดศรีสะอาดนามน
148)
กิตฺติทตฺโต
วัดสว่างอารีย์
149)
ฐานิสฺสโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
150)
อคฺคปญฺโญ
วัดฉิมพลีเหล่างิ้ว
288 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6