พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
42
วันนี้
235
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23148
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
999346
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
จนฺทธมฺโม
วัดศรีเมืองจันทร์
152)
กิตฺติโก
วัดประสิทธิ์โพธิ์ชัย
153)
กิตฺติญาโณ
วัดพร้าวศรีสำราญ
154)
ฐานุตตฺโร
วัดศรีทองโนนสมบูรณ์
155)
ถิรธมฺโม
วัดโนนสวรรค์
156)
สิรินฺธโร
วัดอุทัยโนนเขวา
157)
โชติวณฺโณ
วัดโพชัยศรีสว่างนาบอน
158)
จารุวณฺโณ
วัดส้มป่อยโพธาราม
159)
สนฺตจิตฺโต
วัดเหนือ
160)
สุมงฺคโล
วัดสี่แยกสมเด็จ
161)
ติกฺขวีโร
วัดโนนแดงใต้
162)
เสฎฺฐมโน
วัดหนองบัว
163)
ฐานวโร
วัดสี่แยกสมเด็จ
164)
ฐานวีโร
วัดศรีจันทร์ โพธาราม
165)
ชาตเมธี
วัดอโศการาม
166)
ชาครธมฺโม
วัดป่าเขาพระนอน
167)
ปิยธฺมโม
วัดอร่ามมงคล
168)
สจฺจาสโภ
วัดขอนแก่น
169)
กิตฺติวณฺโณ
วัดชัยสุนทร
170)
ปิยสีโล
วัดนางนวล
171)
สุธมฺมภาณี
วัดกลางภูแล่นช้าง
172)
จกฺกวโร
วัดดอยดงเย็น
173)
พุทฺธสฺสโร
วัดหอไตรปิฎการาม
174)
วชิรเมธี
วัดโพธิ์ชัยคำใหญ่
175)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดมัชณิมาวาส
176)
จารุวณฺโณ
วัดดอนสนวน
177)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดสว่างใต้
178)
ญาณธีโร
วัดโคกกัมม์
179)
ธีรวโร
วัดหอไตรปิฎการาม
180)
ธีรปญฺโญ
วัดชัยศรี
181)
พุทฺธสโร
วัดบ้านกกตาล
182)
ธมฺมสาโส
วัดกลางพระอารามหลวง
183)
ชุตินฺธโร
วัดสว่างคำเหมือดแก้ว
184)
ฉนฺทโสภโณ
วัดใต้โพธิ์ค้ำ
185)
สุคนฺโธ
วัดสว่างคงคา
186)
ธีรวณฺโณ
วัดมัชณิมาวาส
187)
วิลาสินี
วัดเหนือ
188)
ถาวโร
วัดคำป่าหว่าน
189)
สิริวฑฺฒโน
วัดกลาง
190)
รตนโชโต
วัดกุดอ้อ
191)
กลฺยาณธโร
วัดสี่แยกสมเด็จ
192)
จิรสุโภ
วัดวิเศษชัยศรี
193)
อภิวณฺโณ
วัดอัมพวันบ้านชาด
194)
โสภณปญฺโญ
วัดสว่างหัวนาคำ
195)
สุขิโต
วัดหินลาด
196)
กนฺตสีโล
วัดอรุณสว่างวนาราม
197)
มุตฺตจิตโต
วัดปาริมีคลอง
198)
ฐิตโสภโณ
วัดป่าราษฎร์บำรุงดงมัน
199)
ภทฺทวโร
วัดไค้นุ่นสุทธาวาส
200)
สิริจินฺโท
วัดสวนโคก
288 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6