พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
59
วันนี้
1001
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12703
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988901
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
สารธมฺโม
วัดป่าเขาพระนอน
252)
อิทฺธิเตโช
วัดตลาดม่วง
253)
ปุญญฺวุฑโฒ
วัดกลางโสภณ
254)
สิริวํโส
วัดไค้นุ่นสุทธาวาส
255)
ทนฺตจิตฺโต
วัดมัชฌิมาวาส
256)
โชติโย
วัดบ้นโพนชัย
257)
สิริปุญโญ
วัดโคกศรี
258)
กมฺมสุทโธ
วัดสิมนาโก
259)
อรุโณ
วัดสิทธิไชยาราม
260)
คุณวโร
วัดบ้านสร้างแสน
261)
ทนฺตจิตฺโต
วัดป่าชัยมงคล
262)
จนฺทสโร
วัดสว่างวารีนางาม
263)
โอภาโส
วัดโนนหัวเขื่อน
264)
อานนฺโท
วัดชัยเจริญ
265)
อุคฺคมโน
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
266)
จิรสุโภ
วัดโพธิ์ศรีบึงไฮ
267)
กิตติสาโร
วัดอัมพวันบ้านชาด
268)
สญฺญโม
วัดบ่อแก้ว
269)
ชยุตฺตโม
วัดกัลยาณบริหาร
270)
อภิญาโณ
วัดสิทธิไชยาราม
271)
กลฺยาโณ
วัดชัยมงคล
272)
อภินนฺโท
วัดสว่างโนนสูง
273)
โฆสิตธมฺโม
วัดป่าหนองผือโพธาราม
274)
รติโก
วัดวงศ์สว่างธิวราราม
275)
มหาญาโณ
วัดสว่างนิวรณ์นาแก
276)
กิตติปญฺโญ
วัดอนุมัจฉาราม
277)
ฉนฺทกาโม
วัดสว่างชัยศรี
278)
ฐิตธมฺโม
วัดโนนเปือย
279)
วายาโม
วัดกกต้อง
280)
อินทปัญโญ
วัดมงคลหนองแสง
281)
ทนฺตจิตโต
วัดสว่างโสภาเหล่าเขือง
282)
จารุวณฺโณ
วัดจินดามณี
283)
สุเมธี
วัดอุดมผลหนองไผ่
284)
คุณวีโร
วัดราษฎร์คงคาสีมาราม
285)
นาถสีโล
วัดอุทัยกุดโดน
286)
วชิรวโส
วัดป่าเมืองภูแล่นช้าง
287)
วชิรเมธี
วัดศรีละอาดนามน
288)
ปญฺญาทีโป
วัดวิเศษชัยศรีหลักเหลี่ยม
288 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6