พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
1825
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24738
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000936
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ปิยธมฺโม
เทพนิมิตร
52)
กนฺตสีโล
ใหม่บางคล้า
53)
อกิญจโน
ทองนพคุณ
54)
ธมฺมจาโร
บ้านกล้วย
55)
ปุญญาวุโธ
สุทธาวาส
56)
ปุญญาวุโธ
ต้นตาล
57)
ขนฺติโก
เขาดิน
58)
สิริภทฺโท
จรเข้น้อย
59)
ชุติวณฺโณ
บางปลานัก
60)
สุจิตฺโต
พิมพาวาส
61)
ชยธมฺโม
ประจำรัง
62)
จนฺทปฺโชโต
แพรกวังตะเคียน
63)
กิตฺติปาโล
หนองแสง
64)
สุมุตโต
นาคูโมทนามัย
65)
กนฺตสาโร
ไผ่ดำเจริญสุข
66)
เทวธมฺโม
คลองเตย
67)
เตชวโร
สุขาราม
68)
ธฺมมกาโม
นาคูโมทนามัย
69)
จตฺตมโล
ไทรทอง
70)
กนฺตธมฺโม
บางตลาด
71)
ปคุโณ
ใหม่บางคล้า
72)
ถิรสีโล
โพธิ์บางคล้า
73)
โรจนวฺโส
หัวเนิน
74)
กนฺตสีโล
ประตูน้ำท่าไข่
75)
จิรธมฺโม
ประเวศวัฒนาราม
76)
ธมฺมวํโส
บึงทองหลาง
77)
ฐานิสฺสโร
เทพราช
78)
มหชฺฌาสโย
โสธรวรารารมวรวิหาร
79)
สิริมงฺคโล
อินทราราม
80)
สุภาจาโร
หนองสร้อยติ่ง
81)
วิสุทฺโธ
ชมโพธยาราม
82)
ปญฺญาวโร
มาบนาดี
83)
กนฺตปณโณ
แพรกนกเอี้ยง
84)
นีลวณฺโณ
สามร่ม
85)
จิตฺตสํวโร
ราษฎร์บำรุงวนาราม
86)
ฐานธมฺโม
พงษาราม
87)
วรกิจฺโจ
สัมปทวน(นอก)
88)
ปิยสีโล
อุสภาราม
89)
คมฺภีรปญฺโญ
เขาถ้ำแรต
90)
จนฺทวํโส
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
91)
กิตฺติภทฺโท
บำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
92)
เตชปญฺโฌ
แหลมใต้
93)
ฐิตมโน
หนองสร้อยติ่ง
94)
หิริธมฺโม
นางาม
95)
ภทฺทโก
ท่าเกวียน
96)
สนฺตมโน
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
97)
อภินนฺโท
โสธรวรารารมวรวิหาร
98)
จนฺทเมธี
ห้วยน้ำทรัพย์
99)
ญาณจารี
โสธรวรารารมวรวิหาร
100)
กิตฺติปญฺโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
286 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5