พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
67
วันนี้
460
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26808
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1003006
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ธีรวโร
โสธรวรารารมวรวิหาร
102)
อาทิตฺตปญโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
103)
สุรปญฺโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
104)
ตปสีโล
บางมะเฟือง
105)
เตชวโร
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
106)
ธีรปญฺโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
107)
พรหฺมจารี
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
108)
ญาณธโร
ประเวศวัฒนาราม
109)
อธิจิตฺโต
โสธรวรารารมวรวิหาร
110)
ธีรวํโส
ราษฎร์ศรัทธาทำ
111)
กิตฺติญาโณ
อ่างเสือดำ
112)
สมนฺตปาสาทิโก
โสธรวรารารมวรวิหาร
113)
โสภโณ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
114)
หิเตสี
ห้วยน้ำทรัพย์/โสธรวรารามวรวิหาร
115)
โสภโณ
ทองนพคุณ
116)
จนฺทูปโม
ชมโพธยาราม
117)
ฐิตมธฺโม
หัวสวน
118)
ธีรปญฺโญ
สุทธาวาส
119)
วชิรวํโส
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
120)
สุรปญฺโญ
อุดมมงคล
121)
กิตฺติวิมโล
โสธรวรารารมวรวิหาร
122)
กิตฺติปญฺโญ
แหลมบน
123)
โฆสนาโม
สุวรรณมาตร
124)
กิตฺติปญฺโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
125)
สิริภทฺโท
คลอง 18
126)
วิจิตฺโต
โสธรวรารารมวรวิหาร
127)
กนฺทรสิปฺโป
โสธรวรารารมวรวิหาร
128)
กิตฺติวฒฺฑโก
โสธรวรารารมวรวิหาร
129)
มาปญฺโญ
โสธรวรารารมวรวิหาร
130)
ญาณวุฑฺโฒ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
131)
ภานุวฑฺฒโน
บางแก้ว
132)
ปริปุณโณ
โสธรวรารารมวรวิหาร
133)
วรภาณี
โสธรวรารารมวรวิหาร
134)
ฐานิสิโร
สุทธาวาส
135)
ขนฺติธโล
โสธรวรารารมวรวิหาร
136)
ฐิตวีริโย
โสธรวรารารมวรวิหาร
137)
ปิยวฑฺฒโณ
โสธรวรารารมวรวิหาร
138)
ปิยภาณี
โสธรวรารารมวรวิหาร
139)
กลฺยาโณ
ชมโพธยาราม
140)
สุทธจิตฺโต
ราษฎร์บำรุงวนาราม
141)
ธมฺมิโก
สัมปทวน(นอก)
142)
กนฺตธมฺโม
บางพระ
143)
กมฺพุวณฺโณ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
144)
กนฺตธมฺโม
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
145)
จิตฺตสํวโร
โสธรวรารารมวรวิหาร
146)
สนฺทรเมโธ
โสธรวรารารมวรวิหาร
147)
ฐิตวุฑฺโฒ
ปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
148)
ฐิตญาณมธี
โสธรวรารารมวรวิหาร
149)
เขมรโต
โสธรวรารารมวรวิหาร
150)
จาริโก
โสธรวรารารมวรวิหาร
286 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6