พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
84
วันนี้
749
เมื่อวานนี้
889
เดือนนี้
28699
เดือนที่ผ่านมา
34319
ทั้งหมด
1075203
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
เตชมนฺโต
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
152)
ติสฺสวโร
วัดห้วยน้ำทรัพย์
153)
คเวสโก
วัดใหม่บางคล้า
154)
กตกิจฺโจ
วัดแพรกนกเอี้ยง
155)
จนฺทสาโร
วัดบางน้ำเปรี้ยว
156)
วิชฺชาธโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
157)
รตนปญฺโญ
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
158)
ปญฺญาวชิโร
วัดบ่อเงินบ่อทอง
159)
สีลธโร
วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
160)
โสภคฺโค
วัดคู้เกษม
161)
ปญฺญาวฒโก
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
162)
สมจิตฺโต
วัดชำป่างาม
163)
กิตฺติภทฺโท
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
164)
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
165)
พฺรหฺมสโร
วัดโพรงอากาศ
166)
ฐานกโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
167)
ฐิตญาโณ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
168)
มหาเตโช
วัดบางพระ
169)
พลวํโส
วัดคลองอุดม
170)
ศทฺธาฒิโก
วัดไผ่ขวาง
171)
จนฺทสาโร
วัดท่าสะอ้าน
172)
เปสโล
วัดหงษ์ทอง
173)
ปภสฺสโร
วัดบึงกระจับ
174)
กตธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
175)
อภิวณฺโณ
วัดโพธิ์บางคล้า
176)
สิริวิชโย
วัดทองนพคุณ
177)
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
178)
อริโย
วัดนาคูโมทนามัย
179)
อาภสสโร
วัดท่าลาดใต้
180)
อภินนฺโท
วัดสนามจันทร์
181)
ปภากโร
วัดบึงทองหลาง
182)
พทฺธธมฺโม
วัดเทพราช
183)
มหาปุญฺโญฺ
วัดนายาว
184)
เทวฺงกโร
วัดทองนพคุณ
185)
โชติโก
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
186)
เตชวณฺโณ
วัดอ่างเสือดำ
187)
ฐานจิตฺโต
วัดกระทุ่ม
188)
ธมฺมวฑฒโน
วัดโพรงอากาศ
189)
ปิยธโร
วัดสามร่ม
190)
จารุธมฺโม
วัดบางตลาด
191)
ขันติธมฺโม
วัดโพธิ์บางคล้า
192)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงตาหอม
193)
ธีรธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญสุข
194)
ธมฺมวโร
วัดต้นตาล
195)
จรณธมฺโม
วัดบางแก้ว
196)
มหิสฺสโร
วัดบางพระ
197)
กิตติญาโฌ
วัดคู้เกษม
198)
วชิรญาโณ
วัดหนองเรือ
199)
ธมฺมธีโร
วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
200)
อาภาทโร
วัดวังขอน
286 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6