พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
450
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11081
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987279
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
สีลธโร
วัดราษฏร์บำรุงศักดิ์
152)
กิตฺติภทฺโท
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์
153)
ถาวโร
วัดสุทธาวาส
154)
มหาเตโช
วัดบางพระ
155)
จนฺทูปโม
วัดทางข้ามน้อย
156)
พลวํโส
วัดคลองอุดม
157)
กิตฺติญาโณ
วัดอุดมมงคล
158)
จนฺทสาโร
วัดท่าสะอ้าน
159)
เปสโล
วัดหงษ์ทอง
160)
ปภสฺสโร
วัดบึงกระจับ
161)
นาคเสโน
วัดสุคันธศีลาราม
162)
อภิวณฺโณ
วัดโพธิ์บางคล้า
163)
สิริวิชโย
วัดทองนพคุณ
164)
อตฺตทตฺโต
วัดโปร่งเจริญ
165)
อริโย
วัดนาคูโมทนามัย
166)
อภินนฺโท
วัดสนามจันทร์
167)
ปภากโร
วัดบึงทองหลวง
168)
อภิวํโส
วัดหนองศิลาราม
169)
วิสุทธสีโร
วัดเขาดิน
170)
เทวงฺกโร
วัดทองนพคุณ
171)
อติธมฺโม
วัดแปลงยาว
172)
โชติโก
วัดท่าข้ามเจริญศรัทธา
173)
เตชวณฺโณ
วัดอ่างเสือดำ
174)
?านจิตฺโต
วัดกระทุ่ม
175)
ขนฺติสาโร
วัดดอนสีนนท์
176)
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดโพรงอากาศ
177)
วรมงฺคโล
วัดบางพระ
178)
กิตฺติสาโร
วัดท่าสะอ้าน
179)
ขันติธมฺโม
วัดบางตลาด
180)
ถิรจิตฺโต
วัดบึงตาหอม
181)
ฐิตสทฺโธ
วัดโพธิ์แสงกาญจนราษฎร์
182)
ธีรธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญศุข
183)
ธมฺมวโร
วัดต้นตาล
184)
มหิสฺสโร
วัดบางพระ
185)
อหิงฺสโก
วัดโพธาราม
186)
ธมฺมวโร
วัดบางกระเจ็ด
187)
อาภาทโร
วัดหอคอย
188)
อคฺคปญฺโญ
วัดโพธิ์บางคล้า
189)
??ตปุญฺโ?
วัดหนองแหน
190)
จนทโสภโณ
วัดชมโพธยาราม
191)
ฐิตสีโล
วัดสุวรรณาราม
192)
ฉนฺทธมฺโม
วัดใหม่บางคล้า
193)
อภิ?าโณ
วัดผาณิตาราม
194)
สุกฺกธมฺโม
วัดหนองแสง
195)
กตปุญฺโญ
วัดนางงาม
196)
จิตฺตคุตฺโต
วัดบำรุงธรรมราษฏร์
197)
ปภสฺสโร
วัดบางตลาด
198)
โชติธมฺโม
วัดวิเวกวนาราม
199)
กลฺยาณธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญศุข
200)
อภิลาโส
วัดสุวรรณาราม
265 รายการ / 6 หน้า
1
2
3
4
5
6