พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
32
วันนี้
1019
เมื่อวานนี้
1189
เดือนนี้
11227
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1023412
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
อคคฺปญโญ
วัดโพธิ์บางคล้า
202)
ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองแหน
203)
ธีรวํโส
วัดราษฏร์ศรัทธาทำ
204)
กมฺพุวณฺโณ
วัดบางพระ
205)
ฐิตสีโส
วัดสุวรรณาราม
206)
ฉนฺทธมฺโม
วัดใหม่บางคล้า
207)
ฐานวุฑฺโต
วัดแหลมบน
208)
อภิญาโณ
วัดพาณิดาราม
209)
จิตฺตคุตฺโต
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
210)
ธมฺมรตโน
วัดสนามช้าง
211)
โชติธมฺโม
วัดวิเวกวนาราม
212)
อธิปญฺโฌ
วัดบางพระ
213)
อุทโย
วัดชมโพธยาราม
214)
วรญาโณ
วัดบางน้ำเปรี้ยว
215)
นาถธมฺโม
วัดคลองอุดม
216)
กลฺยาณธมฺโม
วัดไผ่ดำเจริญสุข
217)
ฐิตสีโล
วัดเทพราช
218)
กนฺตธมฺโม
วัดใหม่บางคล้า
219)
จนฺทโชโต
วัดทุ่งเหียง
220)
ปภาธโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
221)
ธมฺมโชโต
วัดโปร่งเกตุ
222)
จนฺทสาโร
วัดแพรกนกเอี้ยง
223)
อุตฺตโม
วัดเขาถ้ำแรต
224)
กตปฺญฺโญ
วัดสุนีย์ศรัทธาธรรม
225)
มหาปุญฺโญ
วัดบางกระเจ็ด
226)
ฐานิสฺสโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
227)
โสตฺถิโก
วัดเขาถ้ำแรต
228)
วิสุทฺธสีโร
วัดเขาดิน
229)
นิภาธโร
วัดนาคูโมทนามัย
230)
อาสโภ
วัดสุทธาวาส
231)
โอภาส
วัดเกาะไม้แดง
232)
ฐิตเปกฺโข
วัดน้ำฉ่า
233)
รุจิธมฺโม
วัดบางปรงธรรมโชติการาม
234)
อินฺทปญฺโญ
วัดตีตะเรด
235)
จนฺตมโล
วัดสุ่งเจริญ
236)
สุภาจาโร
วัดใหม่คูมอญ
237)
จนฺทธมฺโม
วัดบางเกลือ
238)
คุณวีโร
วัดเตาอิฐ
239)
สุทฺธสีโล
วัดอุสภาราม
240)
ปิยสีโล
วัดศรีมงคล
241)
ฐานสมฺปนฺโน
วัดห้วยน้ำทรัพย์
242)
ญาณวุฑฺโฒ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
243)
สิริคุตฺโต
วัดต้นตาล
244)
สนฺตมโน
วัดบางสมัคร
245)
ฐิตภาโร
วัดสุคันธศิลาราม(หอมสิน)
246)
นาถสีโล
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
247)
ถิรจิตโต
วัดเนิ่นไร่
248)
ฐิตปญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
249)
เตชธมฺโม
วัดนาคูโมทนามัย
250)
อุตฺตมปญฺโญ
วัดแพรกวังตะเคียน
286 รายการ / 6 หน้า
2
3
4
5
6