พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
89
วันนี้
1222
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19673
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100167
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
สติปญโญ
วัดโพธาราม
252)
วชิรญาโณ
วัดบางกระเจ็ด
253)
ภทฺทกาโม
วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์
254)
กตปุญฺโญ
วัดนางาม
255)
รตนโชโต
วัดอุสภาราม
256)
ชตินฺธโร
วัดเปรงไพบูลย์ธัญญหาร
257)
สนฺทโร
วัดทดราษฎร์เจริญมณีฤทธิ์
258)
จารุวฺโส
วัดสระไม้แดง
259)
ขนติพโล
วัดประตูน้ำท่าไข่
260)
ธีรธมฺโม
วัดอุดมมงคล
261)
ปทุโม
วัดพระเขมารามุนี
262)
สุนฺทโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
263)
ธมฺมสกโข
วัดเทพนิมิตร
264)
สิริธโร
วัดโสธรวรารารมวรวิหาร
265)
สุเมโธ
วัดสำมหาชัย
266)
ปญฺญาทีโป
วัดบางผึ้ง
267)
ปญฺญาวชิโร
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
268)
ฐานุตฺตโม
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
269)
อภโย
วัดบำรุงธรรมราษฎร์ศรัทธาธรรม(ล่าง)
270)
เตชธมฺโม
วัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
271)
สิริภทฺโท
วัดมาบนาดี
272)
มหาปุญฺโญ
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
273)
ชติวณฺโณ
วัดนาคูโมทนามัย
274)
กิตฺติญาโณ
วัดหนองยางโพธาราม
275)
ปสฎฺโร
วัดเขาดิน
276)
กตกุสีโล
วัดเขาถ้ำแรต
277)
อายุวฑฺฒโก
วัดบึงน้ำรักษ์
278)
ถาวรสีโล
วัดราษฎร์บำรุงวนาราม
279)
จิรปุญโญ
วัดประชาบำรุง
280)
จนฺทสาโร
วัดทองนพคุณ
281)
คนฺธสีโล
วัดสามกอ
282)
สนฺตจิตฺโต
วัดปากคลองบางขนาก
283)
สิริวฑฺฒโน
วัดแหลมใต้
284)
ปภาโส
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
285)
ถั่นตึ่ว
วัดอุภัยภาติการาม
286)
สุเมธี
วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์
286 รายการ / 6 หน้า
3
4
5
6