พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
66
วันนี้
890
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23803
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000001
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สุขิโต
วัดธาตุน้อย
52)
สาโม
วัดตรังคภูมิพุทธวาส
53)
พุทฺธสโร
วัดเจดีย์
54)
ปุญฺญาคโม
วัดคงคารี
55)
ปญฺญาธมฺโม
วัดยางค้อม
56)
วราสโภ
วัดป่าระกำเหนือ
57)
ปญฺญาทีโป
วัดเสาธง
58)
อาจารสุโภ
วัดสำนักม่วง
59)
ถาวโร
วัดสองพี่น้อง
60)
กิตฺติโสภโณ
วัดบางศาลา
61)
ธมฺมสกฺโก
วัดศิลาล้อน
62)
ตปสีโล
วัดเกาะลันตา
63)
ปภสฺสโร
วัดโคกสูง
64)
จิตฺตสํวโร
วัดสระ
65)
ฐิตวิมโล
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
66)
ธมฺมสาโร
วัดช่องแบก
67)
สิริปญฺโญ
วัดทุ่งหลวง
68)
ภทฺทโก
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
69)
ปญฺญาสโร
วัดหลวงครู
70)
กลฺยาโณ
วัดต้นไทร
71)
สุริโย
วัดธาตุน้อย
72)
อชิโต
วัดวารีบรรพต
73)
สุรสกฺโก
วัดธรรมาราม
74)
สุวฑฺฒโน
วัดสระเรียง
75)
สิวโร
วัดเขมวงศาราม
76)
กิตฺติคุโณ
วัดกาญจนาราม
77)
เขมปญฺโญ
วัดสระเรียง
78)
สุภาทโร
วัดสำนักสงฆ์อภัยสมุทร
79)
อาทโร
วัดไตรวิทยาราม
80)
ภูริปญฺโญ
วัดยูงทอง
81)
ปุญฺญาวชิโร
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
82)
สุจิณฺโณ
วัดกุฏิ
83)
อคฺคธมฺโม
วัดมุขธาราราม
84)
สิทฺธิวํโส
วัดกะพังสุรินทร์
85)
ธมฺมิโก
วัดบางใหญ่
86)
รตนปุรี
วัดกาโห่ใต้
87)
สุวณฺโณ
วัดน้ำผุดเหนือ
88)
ธมฺมสโร
วัดธาตุน้อย
89)
ชาคโร
วัดกะพังสุรินทร์
90)
โชติปญฺโญ
วัดสระเหรียง
91)
อุทโย
วัดธรรมาวุธาราม
92)
มุนิวํโส
วัดชนาธิการาม
93)
พลธมฺโม
วัดพรหมโลก
94)
อริยสีโล
วัดเจริญร่มเมือง
95)
จิตฺตสํวโร
วัดคมณีเขต
96)
กิตฺติปญฺโญ
วัดบ้านด่าน
97)
โสภณปญฺโญ
วัดราษฎร์ประดิษฐ์
98)
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
99)
อมโร
วัดกะช่องเปี่ยมราษฏร์
100)
ฉนฺทธมฺโม
วัดวารีบรรพต
420 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5