พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1570
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26318
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002516
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
เตชปญฺโญ
สวนขัน
102)
กมฺมสุทฺโธ
แดง
103)
กนฺตจาโร
สุวรรณคีรีวงศาราม
104)
โกวิโท
บ้านงาม
105)
ธมฺมวโร
สว่างอารมณ์
106)
อภิจิตฺโต
บางหว้า
107)
อมโร
กะช่องเปี่ยมราษฏ
108)
วชิรธมฺมาภิรกฺโข
ป่าตอ
109)
เขมนนฺโท
เทพวนาราม
110)
สุรสกฺโก
หัวถนน
111)
ปัญญาวุฑโฒ
ทุ่งเฟื้อ
112)
สุวณฺโณ
ไทรทอง
113)
ธมฺมิโก
มัชฌิมเขต
114)
สุทฺธิจิตฺโต
ขจรรังสรรค์
115)
เตชวโร
บางครั่ง
116)
โชติโย
ลาภี
117)
สุเมโธ
สัทธาราม
118)
วิสุทฺธสาโร
ลำทับ
119)
ญาณวีโร
ธรรมาวุธสรณาราม
120)
ถาวโร
หลวงครู
121)
พลปฺปตฺโต
บางคราม
122)
ธมฺมโชโต
คงคาเลื่อน
123)
อธิจิตฺโต
ศรีสมบูรณ์
124)
หิริธมฺโม
ศรีรัตนาราม
125)
ชยสิทฺธิโก
ขอนหาด
126)
ปภากโร
สวนกลาง
127)
รกฺขิตธมฺโม
สุชาโต
128)
กิตฺติวณฺโณ
โพธาราม (ปากจัง)
129)
ตปสีโล
ชนาราม
130)
ฐานรโต
อุปนันทาราม
131)
เขมจาโร
โบสถ์ธาราวดี
132)
วรธมฺโม
อุปนันทาราม
133)
อคฺคจิตโต
ไตรวิทยาราม
134)
จิตฺตธมฺโม
ท่าสะท้อน
135)
ปุญฺญนาโค
ศิลาชลเขต
136)
ปภาโส
ท่าเรือ
137)
ญาณปคุโณ
หน้าพระบรมธาตุ
138)
อภโย
ถ้ำวารีริน
139)
ปิยวณฺโณ
มะปรางงาม
140)
โสภณปญฺโญ
ราษฎร์รังสรรค์
141)
กลฺยาโณ
ราษฎร์อุปถัมภ์
142)
ปภสฺสโร
โรงเหล็ก
143)
ถาวรธมฺโม
นานอน
144)
ชยสุโข
พังสิงห์
145)
พลญาโณ
เจริญทรวงศ์
146)
อภิลาโส
ตรังคภูมิพุทธาวาส
147)
อติวีโร
ศรีสุนทร
148)
อคฺคปญฺโญ
มหาธาตุวชิรมงคล
149)
โชติวิปุโล
หมน
150)
สิริมงฺคโล
นิคมปากจั่น
436 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6