พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
423
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11054
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
987252
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดต้นไทร
152)
อคฺคธมฺโม
วัดเกาะลันตา
153)
ลาภโรจโน
วัดอุปนันทาราม
154)
ธมฺมรโส
วัดพระงาม
155)
คมฺภีรเมธี
วัดหน้าพระบรมธาตุ
156)
ยุทฺธโน
วัดเสาธงทอง
157)
เตชวณโณ
วัดสราภิมุข
158)
จิตฺตสํวโร
วัดชะเมา
159)
นาครงฺกุโร
วัดเสาธงทอง
160)
รตโน
วัดวิชิตสังฆาราม
161)
ภูริจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
162)
สิริวัณโณ
วัดตโปทาราม
163)
อริยเมธี
วัดมะนาวหวาน
164)
อมโร
วัดประชุมชน
165)
ธีรปญโญ
วัดอนุภาษกฤษฏาราม
166)
อนนฺตเมธี
วัดธาตุน้อย
167)
วรสจฺจชาตา
วัดกะพังสุรินทร์
168)
วิชฺชาธโร
วัดกระพังสุรินทร์
169)
กลฺยาณสิริ
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
170)
สุเมโธ
วัดพระพุทธบาท
171)
โอภาโส
วัดนิโครธาราม
172)
หิริธมฺโม
วัดคลองน้ำเจ็ด
173)
มหาคมฺภีโร
วัดกะพังสุรินทร์
174)
ปุสฺสญาโณ
วัดมงคลสถิต
175)
อคฺคธมฺโม
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
176)
กิตฺติญาโณ
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
177)
กิตฺติวโร
วัดพรุดินนา
178)
ฐานิสฺสโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
179)
กลฺยาณธมฺโม
วัดเสาธงทอง
180)
อนาลโย
วัดอนุภาษกฤษฏาราม
181)
คุณปญฺโญ
วัดคลองน้ำเจ็ด
182)
สทฺธาทิโก
วัดอนุภาษกฤษฏาราม
183)
กิตฺติปาโล
วัดนิโครธาราม
184)
มหาวีโร
วัดเสนาราม
185)
อุตฺตโม
วัดดินดอน
186)
นราธิโป
วัดควนสบาย
187)
วชิรเมธี
วัดกะพังสุรินทร์
188)
เทวธมฺโม
วัดธาราวดี
189)
ธนฺวํโส
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
190)
ปญฺญาวชิโร
วัดมหาธาตุวชิรมงคล
191)
ปญฺญาธีโร
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
192)
ชยานนฺโท
วัดกะพังสุรินทร์
193)
ขนฺติโสภโณ
วัดแจ้ง
194)
ปริปุญฺโญ
วัดบางหว้า
195)
สุหชฺโช
วัดมงคลสุทธาวาส
196)
ปคุโณ
วัดวังฆ้อง
197)
ปวรธมฺโม
วัดบุญนารอบ
198)
ภทฺราภิภู
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
199)
ภทฺรตนฺติเมธี
วัดมะนาวหวาน
200)
รตนรํสี
วัดธาราวดี
420 รายการ / 9 หน้า
1
2
3
4
5
6
7