พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
1124
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17175
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993373
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
401)
-
วัดเขาพนมไตย์
402)
อตฺตธมฺโม
วัดโคกยาง
403)
ธมฺมทีโป
วัดควนคลัง
404)
ปญฺญาทีโป
วัดสามัคยาราม
405)
ปทีโป
วัดสระไคร
406)
ปญฺญาทีโป
วัดใหญ่ชัยมงคล
407)
ปณฺฑิโต
วัดควนยูง
408)
โสตฺถิวํโส
วัดทุ่งนาใหม่
409)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดพรหมโลก
410)
ปญฺญาวุฑฺโฒ
วัดพรหมโลก
411)
ธมฺมาวุโธ
วัดคลองน้ำเจ็ด
412)
-
วัดสว่างอารมณ์
413)
หิตจิตฺโต
วัดสามัคคีธรรม
414)
กิตฺติวุฑฺโฒ
วัดท้าวโคตร
415)
กิตฺติโก
วัดที่พักสงฆ์ถ้ำสายชล
416)
สนฺตธมฺโม
วัดนารายณิการาม
417)
กิตฺติทตฺโต
วัดสุวรรณคีรีวิหาร
418)
ฐิตสทฺโท
วัดเทพสิทธาราม
419)
ชินวํโส
วัดต้นไทร
420)
โชติธมฺโม
วัดอนุภาษกฤษฎาราม
420 รายการ / 9 หน้า
6
7
8
9