พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1755
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
24668
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000866
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สากยปุตโต
เขาดิน
52)
เตชปญฺโญ
สวนขัน
53)
กมฺมสุทฺโธ
แดง
54)
กนฺตจาโร
สุวรรณคีรีวงศาราม
55)
โกวิโท
บ้านงาม
56)
ธมฺมวโร
สว่างอารมณ์
57)
อภิจิตฺโต
บางหว้า
58)
วชิรธมฺมาภิรกฺโข
ป่าตอ
59)
ปัญญาวุฑโฒ
ทุ่งเฟื้อ
60)
สุเมโธ
สัทธาราม
61)
ถาวโร
หลวงครู
62)
ธมฺมโชโต
คงคาเลื่อน
63)
อธิจิตฺโต
ศรีสมบูรณ์
64)
ชยสิทฺธิโก
ขอนหาด
65)
ปภากโร
สวนกลาง
66)
รกฺขิตธมฺโม
สุชาโต
67)
กิตฺติวณฺโณ
โพธาราม (ปากจัง)
68)
เขมจาโร
โบสถ์ธาราวดี
69)
อคฺคจิตโต
ไตรวิทยาราม
70)
จิตฺตธมฺโม
ท่าสะท้อน
71)
ปุญฺญนาโค
ศิลาชลเขต
72)
ญาณปคุโณ
หน้าพระบรมธาตุ
73)
ปิยวณฺโณ
มะปรางงาม
74)
ปภสฺสโร
โรงเหล็ก
75)
ชยสุโข
พังสิงห์
76)
โชติวิปุโล
หมน
77)
กตปุญฺโญ
เขาขนอม
78)
วชิรวํโส
ท้ายสำเภา
79)
ฐิตสาสโน
วังตะวันตก
80)
วรวฑฺฒโน
ศิลาชลเขต
81)
สมตฺถิโก
บ่อล้อ
82)
รตนโชโต
ขรัวช่วย
83)
คมฺภีรเมธี
หน้าพระบรมธาตุ
84)
ยุทฺธโน
เสาธงทอง
85)
อาทโร
สำนักสงฆ์เทพประสิทธิ์
86)
สุตธโร
ก่อโพธิ์
87)
จิตฺตสํวโร
ชะเมา
88)
ปญฺญาวฑฺฒโน
บูรณาราม
89)
อมโร
คีรีรัตนาราม
90)
นนฺทภาณี
นาสนธิ์
91)
อนนฺตเมธี
หน้าพระบรมธาตุ
92)
สุเมโธ
บ่อล้อ
93)
ฐิตสาโร
เจดีย์หลวง
94)
ฐานวโร
บูรณาวาส
95)
สิริเมธี
นาสนธิ์
96)
ธมฺมนรินฺโท
สระไคร
97)
อุตฺตโม
มะม่วงทองเมธาราม
98)
เตชธโร
บางสะพาน
99)
ขนฺติธมฺโม
ท่าไทร
100)
ธมฺมานนฺโท
ธุดงคสถานนครธรรม
240 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5