พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
205
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
11907
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988105
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
พยตฺโต
วัดกลาง
102)
ปวโร
วัดสำนักสงฆ์หลังค่ายวชิราวุธ
103)
รกฺขิตวํโส
วัดกลาง
104)
ผลญาโณ
วัดวังหิน
105)
อภิจิตฺโต
วัดบางหว้า
106)
สุริยวํโส
วัดท้าวราษฎร์
107)
ฐิตสีโล
วัดอินทโชติการาม
108)
วิเสสโต
วัดเขาแก้ววิเชียร
109)
รกฺขิตธมฺโม
วัดเสนาราม
110)
ธมฺมโชติ
วัดไตรวิทยาราม
111)
มนฺตชาโต
วัดชัยธาราประดิษฐ์
112)
อสิญาโณ
วัดนาควารี
113)
ฉนฺทโก
วัดพรุบัว
114)
รตนโชโต
วัดเขาพนมไตรรัตน์
115)
อุตฺตมวํโส
วัดบุญนารอบ
116)
ถิรธมฺโม
วัดหอยกัน
117)
สนฺติธมฺโม
วัดมุขธาราม
118)
ชยานนฺโท
วัดนันทาราม
119)
ชยานนฺโท
วัดนันทาราม
120)
นารโท
วัดชะเมา
121)
วชิโร
วัดเสนาราม
122)
ผาสุโก
วัดมุขธาราราม
123)
ปภสฺสโีร
วัดสีตลากร
124)
ทีปงฺกโร
วัดหน้าพระบรมธาตุ
125)
เตชปญฺโญ
วัดพรหมโลก
126)
นาควโร
วัดหญ้า
127)
นวพโล
วัดเกล็ดแรด
128)
ถิรสทฺโธ
วัดหน้าพระบรมธาตุ
129)
ตปสีโล
วัดธาตุน้อย
130)
ธีรปญฺโญ
วัดมณีเจริญ
131)
วิชฺชากโร
วัดสระเรียง
132)
สุชาโต
วัดศาลามีชัย
133)
สิริปญฺโญ
วัดประดิษฐาราม
134)
โชติปญฺโญ
วัดหน้าพระบรมธาตุ
135)
ปญฺญาวโร
วัดควนอุโบสถ
136)
สิริจนฺโท
วัดทอนหงส์
137)
กนฺตวณฺโณ
วัดโคกคราม
138)
สีลวณฺโณ
วัดธาตุน้อย
139)
สุเมโธ
วัดเสาธงทอง
140)
ชยสิทฺธิโก
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด)
141)
ปิยวณฺโณ
วัดขนาบนาก
142)
ชยรตโน
วัดพระอาสน์
143)
อคฺคธมฺโม
วัดไตรวิทยาราม
144)
-
วัดป่าระกำใต้
145)
ปุญฺญผโล
วัดแหลม
146)
เตชปญฺโญ
วัดเนกขัมมาราม
147)
วิสารโท
วัดสุทัศน์เทวเสถียร
148)
โกวิโท
วัดเทพสิทธาราม
149)
เขมปญฺโญ
วัดสุชาโต
150)
เขมธมฺโม
วัดไทรหัวม้า
212 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5