พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
1595
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21466
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997664
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อโนมคุโณ
วัดอัฑฒศาสนาราม
152)
สุทธสีโล
วัดสุวรรณาราม
153)
สุทฺธสีโล
วัดสุวรรณาราม
154)
วุฑฺฒิญาโณ
วัดถ้ำทองพรรณรา
155)
ฉินฺนาลโย
วัดบางบูชาชนาราม
156)
ธมฺมกาโม
วัดปิยาราม
157)
สุทฺธิญาโณ
วัดมัชฌิมเขตชลาราม
158)
ปุญฺญกุโล
วัดพรหมโลก
159)
ตุฏฺฐจิตฺโต
วัดธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด)
160)
สุจิณฺณธมฺโม
วัดไตรวิทยาราม
161)
สุโข
วัดธาราวดี
162)
สุโข
วัดธาราวดี
163)
อภิวณฺโณ
วัดเทพนมเชือด
164)
จตฺตมโล
วัดพระเลียบ
165)
จารุวํโส
วัดหน้าพระบรมธาตุ
166)
ถาวโร
วัดแจ้ง
167)
จนฺทโชโต
วัดไพศาลสถิตย์
168)
วรธมฺโม
วัดโคกธาตุ
169)
ฐานธมฺโม
วัดมะนาวหวาน
170)
คุณพโล
วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
171)
ปภสฺสโร
วัดอัฑฒศาสนาราม
172)
กาญฺจนวณฺโณ
วัดมุขธาราม
173)
มหาปญฺโญ
วัดดินดอน
174)
กิตฺติคุโณ
วัดพังสิงห์
175)
วิสารโท
วัดโคกมะม่วง
176)
วิสารโท
วัดโคกมะม่วง
177)
ถาวโร
วัดสุรรณประดิษฐาราม
178)
ธมฺมจิตฺโต
วัดเบิก
179)
กิตฺติญาโณ
วัดเนกขัมมาราม
180)
เตชธโร
วัดมัชฌิมภูผา
181)
อคฺคปญฺโญ
วัดแจ้ง
182)
ปุญฺญลาโภ
วัดหัวไทร
183)
ชาครธมฺโม
วัดอัมพวัน
184)
ปริปญฺโญ
วัดพรหมโลก
185)
ชินปุตฺโต
วัดเสาธงทอง
186)
ฐานธมฺโม
วัดกระดังงา
187)
โอภาโส
วัดโบสถ์ธาราวดี
188)
สุรปญฺโญ
วัดท่าพญา
189)
สุรปญฺโญ
วัดท่าพญา
190)
สิริปญฺโญ
วัดไม้เรียง
191)
รตนปญฺโญ
วัดสุขุม
192)
อกิญฺจโน
วัดต้นไทร
193)
กลฺยาโณ
วัดโคกประดู่
194)
อินฺทโชโต
วัดเตาปูน
195)
ชาคโร
วัดไตรวิทยาราม
196)
เตชธมฺโม
วัดวังเลา
197)
ปณฺณรโต
วัดนันทาราม
198)
อินฺทโชโต
วัดสำนักขัน
199)
-
วัดเขาพนมไตย์
200)
อตฺตธมฺโม
วัดโคกยาง
212 รายการ / 5 หน้า
1
2
3
4
5