พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
63
วันนี้
436
เมื่อวานนี้
1600
เดือนนี้
26784
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002982
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
จิรเตโช
เขาติง
52)
ธมฺมรโส
พระงาม
53)
สุเบโธ
รัตนาภิมุข
54)
ฐิตเมโธ
ไร่พรุ
55)
จนฺทสุทฺโธ
คีรีวิหาร
56)
อาสโย
ไตรสามัคคี
57)
เตชพโล
เขาห้วยแห้ง
58)
รวิวณฺโณ
ศรีรัตนาราม
59)
อติภทฺโท
ถ้ำโสราษฎร์
60)
จกฺกวโร
คลองเขาจันทร์
61)
สิริปญฺโญ
ทุ่งหลวง
62)
ปญฺญาสาโร
น้ำผุดใต้
63)
กิตฺติโสภโณ
ควนมะนาวศรี
64)
ธมฺมาวุโธ
คลองน้ำเจ็ด
65)
อภิชาโต
ทุ่งยาว
66)
ขนฺติโก
วังหลาม
67)
อมโร
ตรังคภูมิพุทธาวาส
67 รายการ / 2 หน้า
1
2