พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
78
วันนี้
577
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19081
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995279
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
จนฺทโสภโณ
วัดหิรัญวดี
52)
ชยธมฺโม
วัดชลธาราสิงเห
53)
ธมฺมธีโร
วัดราษฎร์บูรณะ
54)
ชินมานโว
วัดราษฎร์บูรณะ
55)
ภูริทตฺติโย
วัดราษฎร์บูรณะ
56)
ภูริปญฺโญ
วัดมะกรูด
57)
อริยวฺโส
วัดราษฎร์บูรณะ
58)
สุจิณฺโณ
วัดทรายขาว
59)
ชาครธมฺโม
วัดราษฎร์บูรณะ
60)
จารุวณฺโณ
วัดราษฎร์บูรณะ
61)
วรมิตฺโต
วัดชลธาราวาส
62)
ปญฺญาวุโธ
วัดตานีนรสโมสร
63)
อาภานนฺโท
วัดราษฎร์บูรณะ
64)
มนุญโญ
วัดศรีมหาโพธิ์
65)
เตชปญฺโญ
วัดมะกรูด
66)
กนฺตวีโร
วัดชลธาราวาส
67)
สญฺญโต
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
68)
สุเมโธ
วัดอรัญวาสิการาม
69)
สมวํโส
วัดบางนรา
70)
มหพฺพโล
วัดโบกขรณี
71)
มณิจนฺโท
วัดราษฎร์สโมสร
72)
จิตฺตปญฺโญ
วัดสำนักสงฆ์พรุโต๊ะแดง
73)
ธีรธมฺโม
วัดประจันทคาม
74)
ฐานวโร
วัดโก-ลกเทพวิมล
75)
จนฺทูปโม
วัดชลธาราวาส
76)
ปมุตฺโต
วัดประชุมชลธารา
77)
ฉนฺทกาโร
วัดโคกโก
78)
ธมฺมวโร
วัดประเวศน์ภูผา
79)
ฐานวโร
วัดโรงวาส
80)
ฉนฺทธมฺโม
วัดลีนานนท์
81)
วรปญฺโญ
วัดตันหยงมัส
82)
อริยวํโส
วัดกาหลงคีรีธรรมาราม
83)
สปญฺโญ
วัดสันติการาม
84)
สุภาโว
วัดที่พักสงฆ์แหลมนก
85)
โชติลาโภ
วัดนพวงศาราม
86)
กวิวํโส
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
87)
โชติปัญโญ
วัดเมืองยะลา
88)
อริโย
วัดป่าสวย
89)
สุภทฺโท
วัดภมรคติวัน
90)
ชินวโร
วัดเวฬุวัน
91)
เขมานนฺโท
วัดพุทธาธิวาสพระอารามหลวง
92)
โชวติโร
วัดตลิ่งชัน
93)
ปุญฺญโชโต
วัดตันหยงมัส
94)
ปิยจาโร
วัดพระพุทธ
95)
จารุวณฺโณ
วัดบุพพนิมิต
96)
ติสฺสํโส
วัดบางขุนทอง
97)
ธมฺมกาโม
วัดสวนธรรม
98)
ปุญฺญเสวี
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
99)
จุลฺลนาโค
วัดคูหาภิมุข
100)
กิจฺจสาโร
วัดควนน้อย
134 รายการ / 3 หน้า
1
2
3