พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
60
วันนี้
1001
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12703
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988901
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
สุทฺธิวํโส
วัดปุหรน
102)
นนฺทวุฑฺโฒ
วัดนพวงศาราม
103)
นนฺทวีโร
วัดสำนักสงฆ์ป่าต้นทุเรียน
104)
สิริจนฺโท
วัดประชุมชลธารา
105)
ฐานวโร
วัดศรีมหาโพธิ์
106)
ถิรธมฺโม
วัดยะหาประชาราม
107)
ปสุโต
วัดเฉลิมนิคม
108)
มงฺคโล
วัดจันทร์ธาดาประชาราม
109)
ขนฺติธโร
วัดประชุมชลธารา
110)
สุวิชาโน
วัดโพธาราม
111)
-
วัดทรายขาว
112)
ฐิตวโร
วัดนพวงศาราม
113)
คุณวโร
วัดบุณณาราม
114)
ยติกโร
วัดกาหลงคีรีธรรมราม
115)
ภทฺทโก
วัดสุนทรประชาราม
116)
จตฺตสลฺโล
วัดสุวรรณากร
117)
ปุญฺญจิตโต
วัดธารโต
118)
เตชวโร
วัดสิทธิสารประดิษฐ์
119)
มหาลาโภ
วัดสารวัน
120)
ปภากโร
วัดพุทธาธิวาส พระอารามหลวง
121)
ปุสฺสวโร
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
122)
ปสนฺโน
วัดประชุมชลธารา
123)
ปญฺญาวโร
วัดตะเคียนทอง
124)
อธิปญฺโญ
วัดหิรัญวดี
125)
ธมฺมวโร
วัดนพวงศาราม
126)
เตชพโล
วัดโชติรส
127)
จนฺทวํโส
วัดรัตนานุภาพ
128)
นาคเสโน
วัดนิกรชนาราม
129)
สุวณฺโณ
วัดบุพพนิมิต
130)
กลฺยาโณ
วัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง
131)
ชุติปญฺโญ
วัดประชาภิรมย์
132)
ฐิตเมโธ
วัดทรายขาว
133)
ญาณโสภโณ
วัดทองดีประชาราม
134)
อภินนฺโท
วัดชลธาราวาส
134 รายการ / 3 หน้า
1
2
3