พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
56
วันนี้
979
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12681
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988879
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
ธีรวํโส
วัดมงคลโกวิทาราม
52)
อภิโชโต
วัดวารีอุดม
53)
ปิยธมฺโม
วัดจานตะโนน
54)
อานฺนโท
วัดอรุณสวัสดิ์
55)
อินฺทปญฺโญ
วัดแขมเจริญ
56)
จิตฺตสํวโร
วัดนาฬิกาวาส
57)
อนุตฺตโร
วัดเวียงเกษม
58)
สีลสมฺปนฺโน
วัดรมณีย์กูฏาราม
59)
โชติวณฺโณ
วัดบ้านห้วยเดื่อ
60)
ฉนฺทกาโร
วัดแก่งจุการ
61)
ฐิตฺทินฺโน
วัดบ้านหลุบเลา
62)
อาภานนฺโท
วัดเก่าน้อย
63)
สิริภทฺโท
วัดศรีดอนผอุง (ธ)
64)
ติกฺขปญฺโญ
วัดกุดหวาย
65)
ปญฺญาธโร
วัดห่องชัน
66)
อคฺคปญฺโญ
วัดป่ามงคล (ธ)
67)
ปคุโณ
วัดโนนกลาง
68)
อกิญฺจโน
วัดโนนสูงสุทธาวาส
69)
ฐิตเมโธ
วัดหนองอุดม
70)
ธมฺมกาโม
วัดดงบัง
71)
สุภโร
วัดโนนโพธิ์
72)
ฐานุตฺตโร
วัดวนวาสี
73)
อาภสฺสโร
วัดศรีสว่างวนาราม
74)
กตปญฺโญ
วัดโนนสูง
75)
อานนฺโท
วัดนาคำ
76)
มหาวีโร
วัดหนองเซือมใต้
77)
จนฺทาโภ
วัดไผ่ล้อม
78)
สุนฺทโร
วัดบ้านหวาง
79)
ติสฺสวโร
วัดอัมพวัน
80)
พยตฺโร
วัดปลาขาว
81)
วิสารโท
วัดห้วยหวาย
82)
สํวโร
วัดบ้านหนองทัพ
83)
นารโท
วัดจุฬามณี
84)
อุตฺตธมฺโม
วัดธาตุรังษี
85)
ฐิตธมฺโม
วัดกวางคำ
86)
สนฺตมโม
วัดโคกสะอาด
87)
อนาลโย
วัดโนนม่วง
88)
จนฺทธมฺโม
วัดที่พักสงฆ์บ้านดงยาก
89)
ทีปธมฺโม
วัดเหล่าคำ
90)
เทวธมฺโม
วัดสระปทุม
91)
กิตฺติโสภโณ
วัดบ้านบก
92)
ฐานทินฺโน
วัดโนนสีมา
93)
สิริธมฺโม
วัดแก่งเจริญทัศน์
94)
อาภากโร
วัดชุมพรรัตนาวัน
95)
กมโล
วัดคำบาก
96)
สุธมฺโม
วัดแก่งตอย
97)
ธมฺมจาโร
วัดโนนแดงจันทราวาส
98)
จนฺทสาโร
วัดร่องคันแยงใหญ่
99)
โสภโณ
วัดหนองคู
100)
ธีรธมฺโม
วัดนาทมใต้
565 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4
5