พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
53
วันนี้
975
เมื่อวานนี้
1071
เดือนนี้
12677
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
988875
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
วิชฺชาธโร
วัดแก้วรังษี
102)
สิริจนฺโท
วัดป่าโนนคูณ
103)
ปญฺญาวชิโร
วัดซำสะกวยน้อย
104)
กตปุญโญ
วัดโนนค้อ
105)
รตนวณฺโณ
วัดสว่าง
106)
อธิปญฺโญ
วัดน้ำคำแดงเหนือ
107)
อรุโณ
วัดเป้าหัวทุ่ง
108)
จนฺทสโร
วัดแต้ใหม่
109)
วิจิตฺโต
วัดดอนชี
110)
ติกวีโร
วัดสารภี
111)
ปยุตฺโต
วัดจอมปลวกสูง
112)
สุจินฺโณ
วัดบุ่งหวาย
113)
จนฺทโก
วัดสิทธิวราราม
114)
อคฺควณโน
วัดนาเรือง
115)
กลฺยาโณ
วัดสัลเลขธรรม
116)
ทนฺตจิตฺโต
วัดหนองหอย
117)
ยโสธโร
วัดปากกุดหวาย
118)
อภินนฺโท
วัดบ้านโนน
119)
วีรสาโร
วัดทุ่งศรี
120)
ชินฺวํโส
วัดเที่ยงธรรมวนาราม
121)
อาสโภ
วัดหนองโพด
122)
เตชวโร
วัดพะลอง
123)
วรธมโม
วัดหนองไฮ
124)
กิตฺติธโร
วัดบูรพา
125)
ปภสฺสโร
วัดเรืองบุญ
126)
กิตฺติโก
วัดโนนสว่าง
127)
สุทนฺโต
วัดดอนงิ้ว
128)
อภินนฺโท
วัดแสงเกษม
129)
สุเมโธ
วัดคำปาโอะ
130)
ปญฺญาวโร
วัดโนนสูง
131)
กนฺตสีโล
วัดป่าเรไรยกาวาส (ธ)
132)
ฐิตธมฺโม
วัดป่าคำไฮน้อย
133)
จนฺทโชโต
วัดวังนอง
134)
จารุวณฺโณ
วัดบ้านแค
135)
สมุโน
วัดศรีสว่างอารมณ์
136)
นิภสฺสโร
วัดห่องไผ่
137)
ปริปุณฺโณ
วัดสมสะอาด
138)
กิตฺติญาโณ
วัดหมากแหน่ง
139)
ปญฺญาทีโป
วัดพนานิวาส
140)
ปฏิภาโณ
วัดโนนรังใหญ่
141)
ฐานวโร
วัดเวฬุวัน
142)
หิริธมฺโม
วัดสมสะอาด
143)
ปริปุณโณ
วัดเสลาวาส
144)
กมโล
วัดหัวเห่ว
145)
ปญฺญาคโม
วัดนาทอย
146)
ผาสุโก
วัดอรุณวนาราม
147)
สุเมโธ
วัดโนนกระโจม
148)
สิริปญฺโญ
วัดโนนสนาม
149)
จรณธมฺโม
วัดคำแคน
150)
อคฺคธมฺโม
วัดชัยวนาราม
565 รายการ / 12 หน้า
1
2
3
4
5
6