พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
59
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
24807
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1001005
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ฉนฺทกาโม
หนองบัวฮี
152)
กลฺยาโณ
สว่างอารมณ์
153)
สุมโน
มจร.วิทยาเขตอุบลราชธานี
154)
เตชธมฺโม
หัวเรือ
155)
กตสาโร
พิชโสภาราม
156)
อิสฺสโร
วังกางฮุง
157)
อภิปุญฺโญ
ศรีตระการ
158)
อคฺคธมฺโม
โกศรีวนาราม
159)
อนาวิโล
เถาวัลยิกาวาส
160)
ปสิทฺธิโก
โพนสูง
161)
จนฺทวํโส
หนองฮี
162)
นิภสฺสโร
ห่องไผ่
163)
อรินฺทโม
ศรีนวล (ธ)
164)
รตนปุตฺโต
เวียงเกษม
165)
ปภสฺสโร
โขงเจียม
166)
ถาวโร
หนองหว้า
167)
ฐิตปุญฺโญ
วรรณวารี
168)
โชติโก
สวนสวรรค์
169)
กตปุญฺโญ
สุวรรณวงศาราม
170)
ทีปธมฺโม
บ้านแคน
171)
ปญฺญาสาโร
โพธิ์ศรีใต้
172)
สมาจาโร
ท่ากกแห่
173)
จารุวํโส
ทุ่งศรีเมือง
174)
สุทฺธจิตฺโต
ทุ่งเทิง
175)
โชติวโร
กุดตากล้า
176)
ฐานทินฺโน
ยางโยภาพ
177)
ขนฺติโก
สำนักสงฆ์หอไตรโนนปู่ตา
178)
สีลวณฺโณ
มุจลินทาราม
179)
กิตฺติวณฺโณ
ถ้ำป่อง
180)
สุธมฺโม
ม่วงสามสิบ
181)
สุเมโธ
ปลาฝา
182)
อติภทฺโท
ม่วงสามสิบ
183)
ฐิตธมฺโม
วารินทราราม
184)
กนฺตสีโล
ปากน้ำ
185)
สุขวฑฺฒโน
นาโพธิ์น้อย
186)
ชยวุฑฺโฒ
มัชฌิมาวาส
187)
ฐิตวโล
ศรีพิทยาคม
188)
กิตฺติสมฺปนฺโน
บรมคงคา
189)
โชติทินฺโน
หาดสวนสุข
190)
วิชโย
อรุณวนาราม
191)
สิริปุญฺโญ
ป่าแสนอุดม
192)
อภินนฺโท
สว่างหนองแสง
193)
ฐิตธมฺโม
โพธิ์
194)
อคฺคปญฺโญ
อรุณสวัสดิ์
195)
ปญฺญาวชิโร
ป่ากิตติญาณโสภณ
196)
กุสลจิตฺโต
สำนักสงฆ์หอไตร
197)
อนาลโย
ปทุมมาลัย
198)
จนฺทธมฺโม
โนนจิก
199)
สุภทฺโท
มหาวนาราม
200)
รกฺขิตวํโส
บ้านหว้าน
479 รายการ / 10 หน้า
1
2
3
4
5
6
7