พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
1571
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26319
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002517
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
จรณธมฺโม
ป่าเลา
102)
กลฺยาณธมฺโม
แม่แก้วใต้
103)
คุตฺตสีโล
ชัยพร
104)
เหมวณฺโณ
ฝั่งหมิ่น
105)
สิริวฑฺฒโก
ดอนมูล
106)
มหาวุฑโฒ
ท่าข้าม
107)
อนุตฺตโร
ฝั่งหมิ่น
108)
อินฺทปญฺโญ
แม่คำ
109)
สุทฺธสีโล
สันมะแฟน
110)
สิริมงฺคโล
ศรีมิ่งแก้ว
111)
ปัญญาทีโป
เจ็ดยอด
112)
สุวฑฺฒโน
ป่าซาง
113)
กอดสะอาด
ยางฮอม
114)
ธีรธมฺโม
สันต้นเปา
115)
ชานันโท
สันทรายใหม่
116)
กฤษน้อย
สันถนน
117)
พฺรหฺมสโร
ไม้ยาใหม่
118)
ยศที่สุด
ร่องเปา
119)
ปงเมฆ
หล่ายหงาว
120)
จตฺตมโล
ป่าแงะ
121)
ปัญญา
หล่ายงาว
122)
ฐิตเมธี
สันทรายใหม่
123)
ยี่ใหม่
เชตวัน
124)
ปญฺญาวชิโร
กว๋าวโท้ง
125)
สิริสุวณฺโณ
แม่คำ
126)
อภิปุณโณ
บ้านฝั่งตื้น
127)
สิริรตนเมธี
ศรีบุญเรือง
128)
โกแสนตอ
ป่าถ่อน
129)
กิตติปญฺโญ
ศรีศักดาราม
130)
กิตฺติโสภโณ
เหมืองลึก
131)
สิริธมฺโม
ทรายขาว
132)
อติวฑฺฒนเมธี
ป่าแขม
133)
จกฺกวโร
พระนาคแก้ว
134)
ฌานวโร
ป่าแงะ
135)
สมาหิโต
หลู้
136)
ถิรญาโณ
ศรีบุญยืน
137)
สุวณฺณปุตฺโต
แม่อ้อใน
138)
ญาณโสภโณ
บุญเรื่อง
139)
รตนวณฺโณ
สันกำแพง
140)
แซ่ย้า
โรงเรียนอนุบาลเวียงแก่น
141)
จิตฺตสํวโร
ท่าเดื่อ
142)
คุณสํวโร
สันมะแฟน
143)
โสภณจิตฺโต
ป่าแดด
144)
กิตฺติสาโร
สันมะนะ
145)
ฐิตปสาโท
ท่าฮ่อ
146)
ชุตินฺธโร
ผาลาด
147)
นาคเสโน
หล่ายงาว
148)
สิริเสฏฐธมโม
ดงหนองเป็ด
149)
อินต๊ะเสนา
ร่องเสือเต้น
150)
บัวผา
เชียงยืน
390 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6