พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
62
วันนี้
1126
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17177
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993375
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
รตฺตนาโถ
วัดบางปิ้ง
102)
ธมฺมสาโร
วัดเทวสังฆาราม
103)
ถาวโร
วัดบางหลวง
104)
อนาวิโล
วัดดอนยายหอม
105)
รกฺขิตสทโธ
วัดคร้อพนัน
106)
นาถธมฺโม
วัดนางบวช
107)
อานีโต
วัดสระด่าน
108)
ญาณวีโร
วัดทัพพระยา
109)
สญฺญาโณ
วัดพุตะเคียน
110)
วรญาโณ
วัดปทุมทองรัตนาราม
111)
สิริธโร
วัดพุปลู
112)
เตชวโร
วัดพิไชยธาราม
113)
ปณีตจิตฺโต
วัดโกรกกราก
114)
อานนฺโท
วัดบึงลาดสวาย
115)
สุภากาโร
วัดม่วงเฒ่า
116)
อานนฺโท
วัดหนองจอก
117)
อินฺทมุนี
วัดหนองกระทุ่ม
118)
อริยวํโส
วัดดอนงิ้ว
119)
อรินฺทโม
วัดสระหลวง
120)
ขนฺติธมฺโม
วัดชัฏน้ำเงิน
121)
ขนฺติโก
วัดแก่งสามัคคี
122)
จนฺทสาโร
วัดห้วยจระเข้
123)
สิริธมฺโม
วัดศาลาตึก
124)
ธมฺมทินฺโน
วัดนากาญจน์
125)
อภิวณฺโณ
วัดถ้ำเขาปูน
126)
อภิชาโต
วัดใต้บ้านบ่อ
127)
อคิธมฺโน
วัดบางช้างเหนือ
128)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดโพธิ์อ้น
129)
ถาวโร
วัดดงปอ (กม.๔)
130)
จนฺทโชโต
วัดเบ็ญพาด
131)
อาสโภ
วัดหินแท่นลำภาชี
132)
ฐิตมโน
วัดดอนยายหอม
133)
สุนฺทโร
วัดเสนหา
134)
ธีรงฺกุโร
วัดหนองผือ
135)
อภิชาโต
วัดทุ่งลาดหญ้า
136)
อนุภทฺโท
วัดกลางบางแก้ว
137)
ฉนฺทโก
วัดสังฆมงคล
138)
กนฺตธมฺโม
วัดบางพลี
139)
รตินฺธโร
วัดหนองฝ้าย
140)
อชิโต
วัดหนองกร่าง
141)
สิริคุตฺโต
วัดโมคมันขันธาราม
142)
อินฺทปญฺโญ
วัดลัฏฐิวนาราม
143)
จนฺทธมฺโม
วัดม่วงฆะ
144)
รติโก
วัดจรเข้เผือก
145)
สปฺปญฺโญ
วัดหนองยายทรัพย์
146)
กนฺตวีโร
วัดทับกระดาษ
147)
เทวธมฺโม
วัดหนองแขม
148)
สุทฺทาโส
วัดกกเต็น
149)
ปสนฺนจิตฺโต
วัดสองท่อธรรมสถิตย์
150)
อํสุธมฺโม
วัดสามเอก
1,144 รายการ / 23 หน้า
1
2
3
4
5
6