พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
73
วันนี้
556
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19060
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995258
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
อนุวฑฺฒโก
วัดหนองประชุม
152)
สุรเตโช
วัดลาดหอย
153)
ฐานสุนฺทโร
วัดสระพระยา
154)
อภินนฺโท
วัดทุ่งประทุน
155)
จิณฺณธมฺโม
วัดด่านช้าง
156)
สุทฺธจิตฺโต
วัดหนองพงษ์เจริญสุข
157)
สุจิตฺโต
วัดหนองเสาธง
158)
วรธัมโม
วัดกาญจนบุรีเก่า
159)
เขมวโร
วัดบางบอน
160)
เปสโร
วัดหนองตะครอง
161)
สุวณฺโณ
วัดวังยาว
162)
วีรจิตฺโต
วัดบ่อสุพรรณ
163)
ฐิติโก
วัดหนองเฝ้า
164)
ติกฺข?าโณ
วัดวังหิน
165)
ธมฺมโชโต
วัดบ่าสำราญ
166)
ขนฺติธโร
วัดโคกโพธิ์
167)
กนฺตสีโล
วัดตลาดสำรอง
168)
ปริชาโน
วัดปทุมทองสุทธาราม
169)
สุจิตฺโต
วัดหนองเสือ
170)
ธมฺมกุสโล
วัดหนองโพธิ์
171)
ขนฺติสุโภ
วัดบ้านกล้วย
172)
ปสาโท
วัดมเหยงคณ์
173)
จนฺทสาโร
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
174)
คุณากโร
วัดทับกระดาน
175)
อนาลโย
วัดดงพง
176)
ปวโร
วัดทุ่งแฝก
177)
สนฺติกโร
วัดหนองโกสูง
178)
ปภากโร
วัดกลางคูเวียง
179)
อรุโณ
วัดหัวเขา
180)
วิสุทฺธสีโล
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
181)
สุทฺทาโส
วัดกกเต็น
182)
กาญจโน
วัดแก่งหลวง
183)
จิรธมฺโม
วัดหนองกระหนาก
184)
เทวธมฺโม
วัดประจำไม้
185)
ถาวโร
วัดหินดาดผาสุการาม
186)
จิรสีโล
วัดบ้านด่าน
187)
สนฺตจิตฺโต
วัดมะลังกา
188)
ธนสีโล
วัดหนองสามพราน
189)
สิริมงฺคโล
วัดหนองโพธิ์
190)
ปญฺญารํสี
วัดดงปอ (กม.๔)
191)
สุทฺธธมฺโม
วัดเรศสุวรรณาราม
192)
ฐานจาโร
วัดไหม่หนองนา
193)
สุจิตฺโต
วัดลำพญา
194)
ขนฺติโก
วัดหนองโสน
195)
กนฺตสีโล
วัดผาแดง
196)
โชติธมฺโม
วัดดอนสามสิบ
197)
ชินวํโส
วัดหนองมะค่าโมง
198)
ฐานุตฺตโร
วัดสันติวนาราม
199)
รตนโชโต
วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
200)
ภูริปญฺโญ
วัดบางปิ้ง
1,144 รายการ / 23 หน้า
1
2
3
4
5
6
7