พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
72
วันนี้
557
เมื่อวานนี้
2453
เดือนนี้
19061
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
995259
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
กนฺตสีโล
วัดตลาดสำรอง
52)
สุจิตฺโต
วัดหนองเสือ
53)
จนฺทสาโร
วัดหนองเจริญศรัทธาธรรม
54)
อนาลโย
วัดดงพง
55)
กาญจโน
วัดแก่งหลวง
56)
จิรธมฺโม
วัดหนองกระหนาก
57)
เทวธมฺโม
วัดประจำไม้
58)
ถาวโร
วัดหินดาดผาสุการาม
59)
สนฺตจิตฺโต
วัดมะลังกา
60)
ธนสีโล
วัดหนองสามพราน
61)
สิริมงฺคโล
วัดหนองโพธิ์
62)
กนฺตสีโล
วัดผาแดง
63)
ฐานุตฺตโร
วัดสันติวนาราม
64)
รตนโชโต
วัดถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
65)
รตนภทฺโธ
วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร
66)
ธีรปญฺโญ
วัดหนองหญ้าปล้อง
67)
อกิญฺจโน
วัดพุน้อย
68)
อธิปุญฺโญ
วัดโป่งเสี้ยว
69)
ปสนฺโน
วัดเลาขวัญ
70)
สุรเตโช
วัดหนองไม้เอื้อย
71)
สุทธิโก
วัดทุ่งลาดหญ้า
72)
จารุธมฺโม
วัดดอนขมิ้น
73)
สุทฺธิญาโณ
วัดดอนขมิ้น
74)
สุปญฺโญ
วัดทุ่งลาดหญ้า
75)
ธมฺมวฑฺฒโน
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
76)
สุธีโร
วัดเขาวงจินดาราม
77)
สุภกิจฺโจ
วัดหนองม่วง
78)
สุเมธิโก
วัดทุ่งลาดหญ้า
79)
สุเมโธ
วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
80)
วิชฺชากโร
วัดพระแท่นดงรังฯ
81)
กนฺตสีโล
วัดหนองขอนเทพพนม
82)
ฐิตมโน
วัดถ้ำผาพิรุณ
83)
สุทธมฺโม
วัดสน.ส. บ้านเขาเขียว
84)
ฐิตเมโธ
วัดม่วงเฒ่า
85)
สุวณฺณภทฺโธ
วัดสุวรรณคีรี
86)
จนฺทสาโร
วัดทุ่งโป่งบูชาธรรม
87)
สนฺติกโร
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
88)
ฐิตมโน
วัดเย็นสนิทธรรมาราม
89)
สุทฺธิปญฺโญ
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
90)
อภิปาโล
วัดพังตรุ
91)
สุมโน
วัดทุ่งลาดหญ้า
92)
ผาสุโก
วัดดอนขมิ้น
93)
เตชวโร
วัดซ้องสาธุการ
94)
ฐิตญาโณ
วัดหนองฝ้าย
95)
ฉนฺทธมฺโม
วัดบ้านพนมนาง
96)
คมฺภีรปญฺโญ
วัดหินดาดผาสุการาม
97)
นาโค
วัดเขาจันทร์ศิลาภรณ์
98)
วิปุโล
วัดสระบ้านกล้วย
99)
ถาวโร
วัดหนองมะสัง
100)
ฐิตพโล
วัดอู่ตะเภา
369 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5