พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
70
วันนี้
1569
เมื่อวานนี้
1835
เดือนนี้
26317
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1002515
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
ปสฺสาโท
รางกระต่ายรังสรรค์
102)
ปิยสีโล
สามัคคีธรรม
103)
เมธิโก
หนองไม้แก่น
104)
มหาวีโร
สิงห์ไพบูลย์ประชาสรรค์
105)
สิกฺขาสโภ
ใหม่เจริญผล
106)
สมาจาโร
หนองปลาไหล
107)
ญาณปาโล
ท่าเรือ
108)
อินฺทปญฺโญ
วังจาน
109)
คุณสมฺปนฺโน
โป่งรี
110)
ชยธมฺโม
ตรีมิตรประดิษฐาราม
111)
จนฺทสโร
เขาช่องพัฒนาราม
112)
ภูริวฑฺฒโก
ท่าเสด็จ
113)
อภินนฺโท
เขาช่องพัฒนา
114)
อคฺคธมฺโม
ดอนงิ้ว
115)
รกฺขิตสีโล
บ้านกรับ
116)
สุเมโธ
พุทธกาญนมุนี
117)
ถาวโร
สำนักสงฆ์อุดมรัตนคีรี
118)
เถี่ยนอี๊
ถ้ำเขาน้อย
119)
วิสุทฺธิปญฺโญ
ทุ่งลาดหญ้า
120)
นนฺทโก
ต้นลำไย
121)
สุจิตฺโต
ทุ่งลาดหญ้า
122)
ชยธมฺโม
ท่าเสด็จ
123)
จนฺทวณฺโณ
ถ้ำเขาแหลม
124)
ปโยโค
พุตะเคียน
125)
เตชปญฺโญ
บึงหล่ม
126)
วรญาโณ
หนองไม้เอื้อย
127)
อคฺควํโส
ถ้ำเขามุสิเชิดชูธรรม
128)
ถาวโร
ทุ่งลาดหญ้า
129)
ภูริปญโญ
พุทธกาญจนมุนี
130)
ปภาโส
เขาวงจินดาราม
131)
ธมฺมรตฺโต
พิไชยธาราม
132)
ติกฺขปญฺโญ
ไชยชุมพลชนะสงคราม
133)
จนฺทวํโส
ลูกแก
134)
ฐิตวํโส
ดอนขมิ้น
135)
สุธมฺโม
ม่วงเฒ่า
136)
เขมกาโม
ท่าเสด็จ
137)
ทีปวํโส
เวฬุวันคีรีวงค์
138)
ยุตฺตธมฺโม
หนองโพธิ์
139)
สิริวฑฺฒนวํโส
ท่าเสด็จ
140)
สมงฺคิโก
ดอนขมิ้น
141)
อโนมคุโณ
วังขนายทายิการาม
142)
สุมานโว
เมตตาปิตยานนท์
143)
กิตฺติปาโล
น้ำตก
144)
ฐิตวํโส
ทุ่งลาดหญ้า
145)
จนฺทวณฺโณ
ปรังกาสี
146)
จนฺทสุวณฺโณ
คร้อพนัน
147)
กุสลาสโภ
เทวสังฆาราม
148)
วิมโล
วังก์วิเวการาม
149)
ถาวโร
แก่งสามัคคี
150)
สุรสกฺโก
คร้อพนัน
378 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6