พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
68
วันนี้
892
เมื่อวานนี้
1331
เดือนนี้
23805
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
1000003
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
พุทฺธสีโล
วัดสระสำเภาทอง
152)
จนฺทสุวณฺโณ
วัดคร้อพนัน
153)
ปุญญเตโช
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
154)
ถาวโร
วัดแก่งระเบิด
155)
สุรสกฺโก
วัดคร้อพนัน
156)
ธมฺมาราโม
วัดดอนขมิ้น
157)
ปุญฺญกาโม
วัดหนองม่วง
158)
อาภสฺสโร
วัดเขาวงจินดาราม
159)
อชิโต
วัดท่ามะกา
160)
ปญฺญาปโชโต
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
161)
จนฺทรํสี
วัดทองผาภูมิ
162)
ภทฺทฝโร
วัดคร้อพนัน
163)
กมโล
วัดบ้านยาง
164)
นนฺทิโย
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
165)
ปญฺญาวชิโร
วัดใหม่รางวาลย์
166)
ฉนฺทโก
วัดสันติคีรีศรีบรมธาตุ
167)
สุคนฺโธ
วัดเขาพังเจริญผล
168)
ปสนฺโน
วัดทองผาภูมิ
169)
วชิโร
วัดกุสาวดี
170)
สีลเตโช
วัดใหม่เจริญผล
171)
มงฺคโล
วัดเทวสังฆาราม
172)
ธมฺมวีโร
วัดพังตรุ
173)
มหาวีโร
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
174)
สุทฺธิปภาโส
วัดโพธิ์ศรีสุขาราม
175)
อินฺทปญฺโญ
วัดท่ามะกา
176)
ชยพโล
วัดวังขนายทายิการาม
177)
นนฺทชโย
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
178)
สุวฑฺฒนเมธี
วัดบ้านยาง
179)
คนฺธสีโล
วัดกุสาวดี
180)
กลฺยาโณ
วัดพังตรุ
181)
ธมฺมธโร
วัดห้วยกรด
182)
อตฺตทโม
วัดดงพง
183)
อติพโล
วัดท่าเรือ
184)
กิจฺจกาโร
วัดไตรรัตนาราม
185)
อคฺคปญฺโญ
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
186)
ชุติปญฺโญ
วัดถ้ำมังกรทอง
187)
กิตฺติธโร
วัดปรังกาสี
188)
ธมฺมปสฏฺโฐ
วัดไชยชุมพลชนะสงคราม
189)
จกฺกวโร
วัดลูกแก
190)
อติภทฺโท
วัดหนองลาน
191)
อมโร
วัดศรีพนมเขต
192)
วํสวโร
วัดสมเด็จเจริญ
193)
สุนฺทโร
วัดทุ่งสมอ
194)
จารุวณฺโณ
วัดปรังกาสี
195)
ลกฺขโณ
วัดท่าเรือ
196)
เตชธมฺโม
วัดหนองโรง
197)
สุชาโต
วัดท่าเสด็จ
198)
ปญฺญาวโร
วัดหนองพลับ
199)
อริยเมธี
วัดใหม่เจริญผล
200)
ธีรสกฺโก
วัดบ้านทอง
369 รายการ / 8 หน้า
1
2
3
4
5
6
7