พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1119
เมื่อวานนี้
1023
เดือนนี้
17170
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
993368
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
51)
สุวณฺโณ
วัดวังยาว
52)
วีรจิตฺโต
วัดบ่อสุพรรณ
53)
ฐิติโก
วัดหนองเฝ้า
54)
ติกฺข?าโณ
วัดวังหิน
55)
ธมฺมโชโต
วัดบ่าสำราญ
56)
ขนฺติธโร
วัดโคกโพธิ์
57)
ขนฺติสุโภ
วัดบ้านกล้วย
58)
ปสาโท
วัดมเหยงคณ์
59)
คุณากโร
วัดทับกระดาน
60)
ปวโร
วัดทุ่งแฝก
61)
สนฺติกโร
วัดหนองโกสูง
62)
อรุโณ
วัดหัวเขา
63)
วิสุทฺธสีโล
วัดโคกหม้อสุวรรณประทีป
64)
สุทฺทาโส
วัดกกเต็น
65)
จิรสีโล
วัดบ้านด่าน
66)
ปญฺญารํสี
วัดดงปอ (กม.๔)
67)
สุทฺธธมฺโม
วัดเรศสุวรรณาราม
68)
ฐานจาโร
วัดไหม่หนองนา
69)
ขนฺติโก
วัดหนองโสน
70)
ชินวํโส
วัดหนองมะค่าโมง
71)
โชติกโร
วัดยางไทยเจริญผล
72)
สุทฺธิวํโส
วัดร่มโพธิ์ทอง
73)
ธมฺมรโต
วัดกุ่มโคก
74)
สิริปญฺโญ
วัดเกาะ
75)
จิตตวโร
วัดอินทร์เกษม
76)
ทนฺตจิตฺโต
วัดเกาะ
77)
มหาปญฺโญ
วัดหนองวัลย์เปรียง
78)
จนฺทโก
วัดอัมพวัน
79)
ติสฺสโร
วัดบ้านทุ่ง
80)
วิสุทฺธสีโล
วัดวิมลโภคาราม
81)
สุมงฺคโล
วัดใหม่พิบูลย์ผล
82)
ธมฺมธโร
วัดหนองบัวทอง
83)
ทตฺตมโน
วัดป่าเลไลยก์
84)
สิริธมฺโม
วัดศาลาท่าทราย
85)
ขันติพโล
วัดสังฆมงคล
86)
โชติโก
วัดพิพัฒนาราม
87)
โกวิโท
วัดร่มโพธิ์ทอง
88)
กนฺตปญฺโ?
วัดนางพิมพ์
89)
วิสุทฺโธ
วัดสูงสุมารมหันตราม
90)
สํวโร
วัดนางพิมพ์
91)
กุสโล
วัดใหม่นพรัตน์
92)
ฐิตปุญฺโญ
วัดองครักษ์
93)
ฉนฺทธมฺโม
วัดยางนอน
94)
ขนฺติธโร
วัดวังตะกู
95)
อนุภทฺโท
วัดดอนสำโรง
96)
ปทีโป
วัดธัญญวารี
97)
สุเมโธ
วัดรางเทียน
98)
อภิปุญฺโญ
วัดปลายนา
99)
จรณธมฺโม
วัดดงตาล
100)
ยสินธโร
วัดสามทอง
318 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5