พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
65
วันนี้
1699
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21570
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997768
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
101)
กตสีโล
วัดลาดประทุมทอง
102)
จารุโภ
วัดพุน้ำร้อน
103)
อานนฺโท
วัดเสาธง
104)
กลฺยาโณ
วัดลาดบัวหอม
105)
ติกฺขปญฺโญ
วัดบางยี่แส
106)
ถิรจิตฺโต
วัดลาดสิงห์
107)
ฐิตวณฺโณ
วัดทุ่งคอก
108)
อิสิญาโณ
วัดคีรีเจริญผล
109)
ธมฺมธีโร
วัดสองพี่น้อง
110)
สํวโร
วัดวังกุลา
111)
กตปุญฺโญ
วัดศิริวรรณาราม
112)
พุทฺธรกฺขิโต
วัดสระกระโจม
113)
ตนฺติปาโล
วัดสุวรรณภูมิ
114)
สิริวงฺโส
วัดธรรมมงคล
115)
ปิยธมฺโม
วัดวังตะกู
116)
รตเนสุโต
วัดวังหิน
117)
เตชธมฺโม
วัดป่าพฤกษ์
118)
ปญฺญาพหุโล
วัดเขาดิน
119)
ปญฺญาวชิโร
วัดบวรศิริธรรม
120)
มหาสกฺโก
วัดโบสถ์
121)
อาทโร
วัดธรรมมงคล
122)
ถิรจิตฺโต
วัดไผ่ขวาง
123)
กิติโสภโน
วัดไทรย์งาม
124)
เขมโสภโณ
วัดบางขวาก
125)
พุทฺธสโร
วัดพระธาตุ
126)
ฐิตสาโร
วัดโพธิ์อ้น
127)
วิชฺชาธโร
วัดหนองสานแตร
128)
สุชาโต
วัดบ้านทุ่ง
129)
ฐานิสฺสโร
วัดบางบอน
130)
ธมฺมปทีโต
วัดหนองหลวง
131)
กนฺตธมฺโม
วัดท่าฟืน
132)
โกวิโท
วัดโภคาราม
133)
สุรปญฺโญ
วัดหนองกระทู้
134)
กตคุโณ
วัดด่านช้าง
135)
วิมโล
วัดสามัคคีธรรม
136)
ธมฺมมโน
วัดธัญญวารี
137)
จิรวุฑฺโฒ
วัดท่าช้าง
138)
ฐิตญาโณ
วัดอินทร์เกษม
139)
กิตฺติโก
วัดทองประดิษฐ์
140)
อาชฺชววิทู
วัดพรสวรรค์
141)
เอกวฑฺฒโน
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
142)
กิตฺติโสภโณ
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
143)
อุเทโส
วัดดอนเจดีย์
144)
สุธมฺโม
วัดตะลุ่ม
145)
กุสลาลงฺกาโร
วัดสามทอง
146)
ภทฺทโน
วัดโค้งบ่อแร่
147)
สุภทฺโท
วัดสระศรีเจริญ
148)
ขีณมโล
วัดบ้านเก่า
149)
สีลสุทฺโธ
วัดบางจิก
150)
สิริวณฺโณ
วัดสูงสุมารมหันตราม
318 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6