พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
97
วันนี้
1239
เมื่อวานนี้
1704
เดือนนี้
19690
เดือนที่ผ่านมา
33990
ทั้งหมด
1100184
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
ธมฺมปทีโต
วัดหนองหลวง
152)
สุรปญฺโญ
วัดหนองกระทู้
153)
มาลาวํโส
วัดธรรมมงคล
154)
วิมโล
วัดสามัคคีธรรม
155)
มานิโต
วัดสาลี
156)
ติสฺสวํโส
วัดบางขวาก
157)
ฐิตญาโณ
วัดอินทร์เกษม
158)
กิตฺติโก
วัดใหม่พิบูลย์ผล
159)
เอกวฑฺฒโน
วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร
160)
อุเทโส
วัดดอนเจดีย์
161)
สุธมฺโม
วัดตะลุ่ม
162)
สุภทฺโท
วัดสระศรีเจริญ
163)
ขีณมโล
วัดบ้านเก่า
164)
สีลสุทฺโธ
วัดบางจิก
165)
สิริวณฺโณ
วัดสูงสุมารมหันตราม
166)
ปภงฺกโร
วัดหนองผือ
167)
โชติโก
วัดลานคา
168)
วราสโย
วัดสวนหงส์
169)
รวิวณฺโณ
วัดไผ่ลูกนก
170)
อติวีโร
วัดโป่งพรานอินทร์
171)
ถิรญาโณ
วัดทุ่งคอก
172)
สิริมงฺคโล
วัดเขากำแพง
173)
ธมฺมรกฺขิโต
วัดสุวรรณภูมิ
174)
สญฺญโต
วัดบางยี่หน
175)
ปิยธมฺโม
วัดปราสาททอง
176)
สุนนฺโท
วัดไร่รถ
177)
เขมวีโร
วัดโพธาราม
178)
ปญฺญาวชิโร
วัดศาลาท่าทราย
179)
ชาลมุตฺโต
วัดหัวเขา
180)
ฐิตธมฺโม
วัดลำบัว
181)
อริโย
วัดสองพี่น้อง
182)
กิตฺติวฑฺฒโน
วัดพรสวรรค์
183)
ณฏฺฐพโล
วัดพรสวรรค์
184)
ชวนปญฺโญ
วัดอู่ยา
185)
อภินนฺโท
วัดโลกา
186)
สิริยโส
วัดสกุลปักษี
187)
อคฺคธมฺโม
วัดดอกบัว
188)
วีรกิตฺติ
วัดพรสวรรค์
189)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม
190)
อภิวณฺโณ
วัดเขากำแพง
191)
ฐิตสจฺโจ
วัดหนองสังข์ทอง
192)
กตปุญฺโญ
วัดอู่ยา
193)
โชติปญฺโญ
วัดหนองกระทุ่ม
194)
วํสปาโล
วัดสองพี่น้อง
195)
ธมฺมวโร
วัดนางบวช
196)
จิรวฑฺฒโน
วัดหนองขาม
197)
ปภสฺสโร
วัดสองพี่น้อง
198)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองแหน
199)
อนีโฆ
วัดสามจุ่น
200)
สุมงฺคโล
วัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ
337 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6
7