พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,482 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
64
วันนี้
1689
เมื่อวานนี้
1367
เดือนนี้
21560
เดือนที่ผ่านมา
33857
ทั้งหมด
997758
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
151)
สมโย
วัดป่าพระเจ้า
152)
สมกิจฺโจ
วัดราษฎร์บำรุง
153)
โชติโก
วัดลานคา
154)
กลฺยาโณ
วัดโพธาราม
155)
อติวีโร
วัดเขากำแพง
156)
ถิรญาโณ
วัดทุ่งคอก
157)
รตนญาโณ
วัดสวนหงส์
158)
ธมฺมานนฺโท
วัดสุวรรณภูมิ
159)
สญฺญโต
วัดสวนหงส์
160)
ปิยธมฺโม
วัดปราสาททอง
161)
สิริจนฺโท
วัดสองเขตสามัคคี
162)
สุนนฺโท
วัดไร่รถ
163)
เขมวีโร
วัดโพธาราม
164)
ชาลมุตฺโต
วัดหัวเขา
165)
ธมฺมรโต
วัดทองประดิษฐ์
166)
จิรวฑฺฒโน
วัดหนองทราย
167)
ฐิตธมฺโม
วัดลำบัว
168)
อริโย
วัดสองพี่น้อง
169)
วิสุทฺธสีโล
วัดศรีสันต์มณฑาราม
170)
ชวนปญฺโญ
วัดอู่ยา
171)
อติเมโธ
วัดพยัคฆาราม
172)
สุวฑฺฒโน
วัดมะนาว
173)
สิริยโส
วัดสกุลปักษี
174)
อาภากโร
วัดสุวรรณภูมิ
175)
อจโล
วัดมณีวรรณ
176)
คุเณสโน
วัดบรรหารแจ่มใส
177)
อคฺคธมฺโม
วัดดอกบัว
178)
อติเตโช
วัดพยัคฆาราม
179)
ฐิติสมฺปนฺโน
วัดช่องลม
180)
อภิวณฺโณ
วัดเขากำแพง
181)
กตปุญโญ
วัดอู่ยา
182)
คุณสมฺปนฺโน
วัดพยัคฆาราม
183)
วํสปาโล
วัดสองพี่น้อง
184)
ธมฺมวโร
วัดกร่างสามยอด
185)
จิรวฑฺฒโน
วัดหนองทราย
186)
ปภสฺสโร
วัดสองพี่น้อง
187)
จักกวโร
วัดทุ่งกฐิน
188)
อกฺกวํโส
วัดไก่เตี้ย
189)
ทินฺนวโน
วัดดอนสำโรง
190)
กิตฺติสาโร
วัดท่าเจริญ
191)
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีเฉลิมเขต
192)
สุพจฺโจ
วัดท่าโขลง
193)
สุนฺทรธมฺโม
วัดวิมลโภคาราม
194)
มหาลาโภ
วัดบรรหารแจ่มใส
195)
สญฺญโต
วัดนันทวัน
196)
ปโชโต
วัดสระหลวง
197)
ปภาโส
วัดท่าเตียน
198)
ปิยวณฺโณ
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
199)
โฆสธมฺโม
วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
200)
ปภสฺสโร
วัดหนองหลวง
318 รายการ / 7 หน้า
1
2
3
4
5
6
7