พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
80
วันนี้
587
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15312
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027497
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
201)
ชยวฑฺฒโน
วัดเขาดิน
202)
จกฺกวโร
วัดวังจิก
203)
รวิวณฺโณ
วัดดงกระเชา
204)
อคฺครตโน
วัดบรรหารแจ่มใส
205)
อภิปญฺโญ
วัดท่าช้าง
206)
ปิยปุตฺโต
วัดโคกงูเห่า
207)
อุชุจาโร
วัดภูเขาดิน
208)
สปฺปญฺโญ
วัดหนองยายทรัพย์
209)
ปิยคุโณ
วัดบัลลังก์
210)
อิสฺสโร
วัดการ้อง
211)
อานนฺโท
วัดเสาธง
212)
กิตฺติโสภโณ
วัดศรีเฉลิมเขต
213)
สุพจฺโจ
วัดชีสุขเกษม
214)
จารุวํโส
วัดยางไทยเจริญผล
215)
ฐิตปุญฺโญ
วัดหนองสลักได
216)
สุพิชิโต
วัดจำปี
217)
มหาลาโภ
วัดบรรหารแจ่มใส
218)
วิสุทฺธิญาโณ
วัดปราสาททอง
219)
กิตฺติโก
วัดปราสาททอง
220)
ปภาโส
วัดท่าเตียน
221)
โกวิโท
วัดหนองราชวัตร
222)
ปภสฺสโร
วัดหนองหลวง
223)
กนฺตวีโร
วัดโพธาราม
224)
ปภาโส
วัดบางสะแก
225)
สุเมโธ
วัดปากน้ำ
226)
อาจาโร
วัดอินทร์เกษม
227)
ปริชาโน
วัดราษฎร์บำรุง
228)
ปยุตฺโต
วัดโพธิ์ตะควน
229)
โฆสิตสทฺโท
วัดทะเลบก
230)
ปิยธมฺโม
วัดพิพัฒนาราม
231)
พุทฺธสโร
วัดร่มโพธิ์ทอง
232)
เขมโก
วัดโคกยายเกตุ
233)
ฉนฺทธมฺโม
วัดเนินมหาเชษฐ์
234)
ถาวโร
วัดไผ่เดี่ยว
235)
เตชวโร
วัดหนองกระทุ่ม
236)
ปญฺญาวชิโร
วัดหนองผักนาก
237)
ฐานิโย
วัดโพธิ์ท่าทราย
238)
สิริมงฺคโล
วัดใหม่เพชรรัตน์
239)
อนงฺคโณ
วัดสังโฆสิตาราม
240)
ยติกโร
วัดสามจุ่น
241)
ฐิตธมฺโม
วัดหนองโสน
242)
จนฺทธมฺโม
วัดสระบัวก่ำ
243)
ธีรวฑฺฒโน
วัดบรรหารแจ่มใส
244)
อภินนฺโท
วัดไผ่ลูกนก
245)
กตปุญฺโญ
วัดหัวกลับ
246)
สุทฺธิปภาโส
วัดท่าพิกุลทอง
247)
วิสุทฺโธ
วัดหนองผือ
248)
โชติธมฺโม
วัดบางขวาก
249)
กนฺตวณฺโณ
วัดบางใหญ่
250)
กตปุญฺโญ
วัดท่านางเริง
337 รายการ / 7 หน้า
2
3
4
5
6
7