พระสอนศีลธรรม
 
 
รวม 17,668 รูป
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สถิติ
ขณะนี้
79
วันนี้
581
เมื่อวานนี้
1137
เดือนนี้
15306
เดือนที่ผ่านมา
35987
ทั้งหมด
1027491
วันที่เริ่มนับ
26 ก.พ. 2559
 
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
สังกัดวัด
โรงเรียนที่ปฏิบัติการสอน
ลำดับ
ชื่อ
ฉายา
สังกัดวัด
251)
ปิยธมฺโม
วัดฝาโถ
252)
ขนฺติสมฺปนฺโน
วัดชลประชาเทพนิมิต
253)
ขนติกโร
วัดหนองหิน
254)
อธิจิตฺโต
วัดตะลุ่ม
255)
ชุตินฺธโร
วัดสามชุก
256)
อภิปุณฺโณ
วัดดอนยอ
257)
ญาณธโน
วัดประชุมชน
258)
ทีปวํโส
วัดพุน้ำร้อน
259)
ชินวํโส
วัดธัญญวารี
260)
อตฺถภาโร
วัดสระยายโสม
261)
ธมฺมปูชโก
วัดศาลาท่าทราย
262)
จิรสุโภ
วัดน้ำพุ
263)
กิตฺติปาโล
วัดวังหว้า
264)
จิรสุโภ
วัดหนองแจ้ง
265)
ชุติมนฺโต
วัดดงตาล
266)
สุธมฺโม
วัดลาดบัวหอม
267)
สุทฺธิธมฺโม
วัดชีธาราม
268)
อินฺทมุนี
วัดหนองกระทุ่ม
269)
ปภสฺสโร
วัดไชนาวาส
270)
มหาปญฺโญ
วัดหนองวัลย์เปรียง
271)
สุมงฺคโล
วัดโพธิ์อ้น
272)
ทินฺนวโร
วัดดอนสำโรง
273)
ขนฺติโก
วัดโสภาวราราม
274)
ปญฺญาทีโป
วัดไผ่เดี่ยว
275)
สุมิตฺโต
วัดบ้านทุ่ง
276)
ปิยวณฺโณ
วัดเขาพระศรีสรรเพชญาราม
277)
ปพฺพชิโต
วัดหนองสานแตร
278)
เขมาภิรโต
วัดวังหว้า
279)
โฆสธมฺโม
วัดเขาถ้ำโกปิดทอง
280)
กิตฺติญาโน
วัดโพธิ์คลาน
281)
ธมฺมวโร
วัดหนองโรงรัตนาราม
282)
อติภทฺโท
วัดดอนมะเกลือ
283)
ปิยวณฺโณ
วัดดอนมะนาว
284)
อคฺคธมฺโม
วัดปัญมิตรชลิตาราม
285)
ธมฺมวโร
วัดสระประทุม
286)
ธีรวํโส
วัดหนองกะดวง
287)
จารุวณฺโณ
วัดสำเภาทอง
288)
จนฺทสโร
วัดองค์พระ
289)
มหาปญฺโญ
วัดทุ่งกฐิน
290)
อคฺควณฺโณ
วัดไก่เตี้ย
291)
ธนปญฺโญ
วัดดอนไร่
292)
อคฺคปญฺโญ
วัดบางขวาก
293)
พุทฺธธมฺโม
วัดบ่อกรุ
294)
ทตฺตมโน
วัดห้วยเจริญ
295)
ธมฺมจาโร
วัดศรีบัวบาน
296)
ฐิตทินฺโน
วัดไผ่ขวาง
297)
สุทฺธาโส
วัดกกเต็น
298)
ธนปญฺโญ
วัดช่องลม
299)
จารุวณฺโณ
วัดคลองสิบหก
300)
ปญฺญาวโร
วัดป่าพระเจ้า
337 รายการ / 7 หน้า
3
4
5
6
7